Αποστολή της ΜΟ.∆Ι.Π. είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Η ΜΟ.∆Ι.Π. διαρθρώνεται εσωτερικά από: α) την Επιτροπή ∆ιασφάλισης Ποιότητας και β) την Υπηρεσία ∆ιασφάλισης Ποιότητας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν.4957/2022, η Σύγκλητος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προχώρησε στην ανάσυγκρότηση της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

1. Τζιώνας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Σχολής Μηχανικών, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Μαρία Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, μέλος

3. Φαίδρα Ελευθερίου, Καθηγήτρια, του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, της Σχολής Επιστημών Υγείας, μέλος

4. Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού, Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, μέλος.

5. Θωμάς Κουρτέσης, Καθηγητής, του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας, μέλος

6. Δημήτρης Μανωλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Σχολή Μηχανικών, μέλος.

7. Νικόλαος Χατζηπαπάς, εκπρόσωπος του ΕΤΕΠ, μέλος

8. Ιωάννης Ιωαννίδης, εκπρόσωπος του ΕΔΙΠ, τακτικό μέλος με αναπληρωτή αυτού την κα Ευδοκία Κωνσταντινίδου, μέλος

9. Φράγκου Ζωή, Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π., μέλος

10. Δέσποινα Γεωργίου, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών (ερευνήτρια επί συμβάσει), μέλος.

11. Σαμπάνι Σάβιο, του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, της Σχολή Οικονομίας &Διοίκησης, Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών, μέλος, με αναπληρώτρια αυτού τη Σουδά Σραυρωσία Σεβαστή του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού

12. Σιδηροπούλου Δέσποινα, του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων», του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού, ης Σχολή Οικονομίας &Διοίκησης, Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών, μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Χατζηλιάδη Ευδόκιμο, του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα», του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων,  της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης,

 

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η Τσαντούκα Μαρία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού.