Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος επιδιώκει να αποτελέσει πυλώνα αριστείας στην  εκπαίδευση και την έρευνα δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διεθνοποίηση, στην  αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία,  στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία.  

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη επίσημη  Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του. Στην  ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες,  συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εσωτερικοί παράγοντες (Όργανα Διοίκησης, Μέλη  ΔΕΠ και Ερευνητές, Εργαζόμενοι, Φοιτητές όλων των προγραμμάτων Σπουδών και λοιπά  ενδιαφερόμενα μέρη). 

Η Πολιτική Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στοχεύει στη συνεχή και  συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας των προγραμμάτων  σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. 

Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τη διαμόρφωση σαφών, συγκεκριμένων, μετρήσιμων στόχων  και αντίστοιχων δράσεων διασφάλισης ποιότητας, που οριοθετούν το πλαίσιο, εντός του  οποίου οφείλουν να λειτουργούν όλες οι ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες του  Ιδρύματος με σκοπό την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. 

Ολόκληρη η δήλωση πολιτικής διασφάλισης ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.