Η συνέλευση κάθε ακαδημαϊκού τμήματος έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα συγκρότησης ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών.

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ με αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας.

Η ΟΜΕΑ είναι το αρμόδιο όργανο  το οποίο:

  • έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟΔΙΠ, της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα,
  • παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και των ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας,
  • συντάσσει την Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης/πιστοποίησης της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη Γενική Συνέλευση του τμήματος, τη ΜΟΔΙΠ και μέσω αυτής στην ΕΘΑΑΕ.

Η ΟΜ.Ε.Α. είναι το συντονιστικό όργανο των διαδικασιών αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας και υπεύθυνη για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής της Αξιολόγησης.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αφού γίνει αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση, συνεκτιμάται κατά τη λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Ακαδημαϊκής Μονάδας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος.