Στοχοθεσία Ποιότητας

Τα Ιδρύματα θεσπίζουν σαφείς και καθορισμένους στόχους για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών, των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, καθώς και των επιστημονικών και διοικητικών υπηρεσιών. οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι ποσοτικοί και ποιοτικοί και απορρέουν από τη στρατηγική του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα, για την εξειδίκευση της στρατηγικής του στο επίπεδο της διασφάλισης ποιότητας, θεσπίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, χρονικά προσδιορισμένους, οι οποίοι, με την εφαρμογή κατάλληλης διαδικασίας, παρακολουθούνται, μετρώνται και αναθεωρούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΣΔΠ.

Οι στόχοι συνοδεύονται από συγκεκριμένο σχέδιο ενεργειών για την επίτευξή τους, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Για το ημερολογιακό έτος 2021 τέθηκαν από το Ίδρυμα ποιοτικοί στόχοι ως προς:

  •  τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΔΙΠΑΕ, την ανάπτυξη και βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και των Παρεχόμενων υπηρεσιών
  • την ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής – Green Deal
  • την ενίσχυση ρόλου του ΔΙΠΑΕ ως ανταγωνιστικού και καινοτόμου εκπαιδευτικού Ιδρύματος  μα αναβάθμιση / εκσυγχρονισμό Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) προσανατολισμένων στις ανάγκες της Αγοράς και στην επιχειρηματικότητα.
  • την Διεθνοποίηση Πανεπιστημίου
  • την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας – προσέλκυση νέων ερευνητών
  •  την Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

Τρόποι παρακολούθησης και επίτευξης των στόχων

Το Ίδρυμα μαζί με τους στόχους καθορίζει και τα αντίστοιχα σχέδια δράσης επίτευξής τους. Η εξέλιξη, τα αποτελέσματα και η αξιολόγηση των σχεδίων αυτών παρακολουθούνται από τις μονάδες του Ιδρύματος υπό την εποπτεία της ΜΟΔΙΠ.

Στοχοθεσία ποιότητας  2021

Στοχοθεσία ποιότητας 2022-2023