Γραφείο Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η Διοικητική και τεχνική υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και του συνόλου των αρμοδιοτήτων της γίνεται από το Γραφείο Ποιότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., το οποίο υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το Γραφείο Ποιότητας στελεχώνεται από την Ομάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, ορίζεται δε ένα μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. ακαδημαϊκά υπεύθυνος του Γραφείου. Η Ομάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερις διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ δύναται να στελεχωθεί επιπλέον από εξωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Ένας εκ των διοικητικών υπαλλήλων ορίζεται Προϊστάμενος του Γραφείου Ποιότητας και εκτελεί και χρέη Γραμματέα των συνεδριάσεων της MO.ΔΙ.Π.
Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Ποιότητας εντάσσονται η διοικητική υποστήριξη της MO.ΔΙ.Π., η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων της, και η εν γένει συνδρομή της επί των ως άνω γενικών και ειδικότερων αναφερόμενων αρμοδιοτήτων της MO.ΔΙ.Π.
Η Ομάδα διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης της MO.ΔΙ.Π του ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα συνδράμει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Στο έργο της περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων η επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη της MO.ΔΙ.Π του
ΔΙ.ΠΑ.Ε., η υποστήριξη και οργάνωση των δράσεων προβολής και δημοσιότητας, η συμβουλευτική υποστήριξη των ΟΜΕΑ των τμημάτων, η οργάνωση της επικοινωνίας με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η αρχειοθέτηση και ταξινόμηση του υλικού που προκύπτει κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του Ε.Σ.Δ.Π., η γραμματειακή υποστήριξη στη σύνταξη εγγράφων και εκθέσεων, η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος με τα δεδομένα και τα στοιχεία των ερωτηματολογίων, η τεχνική υποστήριξη σε θέματα συμπλήρωσης τεχνικών δελτίων.