Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Η MO.ΔΙ.Π. αποτελεί το  κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών  διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (MO.ΔΙ.Π.) του  ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΔΙ.ΠΑ.Ε., καθώς και για τη διασφάλιση  της ποιότητας που σχετίζεται με την αποτελεσματική  λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα  με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού  Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.

Στον δικτυακό τόπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που έχουν σχέση με τις Διαδικασίες Αξιολόγησης στο Ίδρυμα.