Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος επιδιώκει να αποτελέσει πυλώνα αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση μεταξύ άλλων στην  αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος, η ΜΟΔΙΠ ενθαρρύνει και αξιοποιεί τις αντίστοιχες έρευνες των μελών του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι σχετικές έρευνες / μελέτες θα δημοσιεύονται και στην παρούσα σελίδα ενώ σύντομα θα αναρτηθούν έρευνες / μελέτες σχετικές με τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που διεξήχθησαν από τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος πριν την ένταξή τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.