Εγχειρίδιο Ποιότητας

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας αποτελεί το σημαντικότερο έγγραφο τεκμηρίωσης του ΕΣΔΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου και περιγράφει:

  • Τον τρόπο εκπλήρωσης των απαιτήσεων ως προς την πολιτική ποιότητας και τους στόχους διασφάλισης ποιότητας.
  • Τις αναγκαίες γραπτές διαδικασίες καθώς και έντυπα που χρησιμοποιούνται σε αυτές.
  • Τις αναγκαίες οδηγίες εργασίας, τα Εξωτερικά Έγγραφα (π.χ. νομοθεσία), και άλλα πληροφοριακά στοιχεία και δεδομένα.
  • Την Οργανωτική Δομή της ΜΟΔΙΠ, με πλήρη αναφορά στις αρμοδιότητες, στα απαιτούμενα προσόντα και στους στόχους της θέσης τους σύμφωνα με το συντασσόμενο Οργανόγραμμα. Το Οργανόγραμμα συντάσσεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την πλήρη και εύρυθμη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΕΣΔΠ.