Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. Συγκροτείται με απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου, με απόφαση του οποίου καθορίζεται και η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητές της.

Είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΔΙ.ΠΑ.Ε., καθώς και για τη διασφάλιση  της ποιότητας που σχετίζεται με την αποτελεσματική  λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα  με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού  Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.

Στη ΜΟ.ΔΙ.Π. υποβάλλονται κάθε χρόνο οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις όλων των ακαδημαϊκών μονάδων του οικείου ΑΕΙ. Με βάση τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των επί μέρους ακαδημαϊκών μονάδων, συντάσσει και υποβάλλει στο ανώτατο συλλογικό όργανο του οικείου ιδρύματος την αντίστοιχη Εσωτερική Έκθεση.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης υποβάλλεται στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και μέσω αυτής κοινοποιείται στην Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ακαδημαϊκής Μονάδας. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζεται με τις ΟΜ.Ε.Α. των ακαδημαϊκών μονάδων που υποβάλλονται σε αξιολόγηση και ο ρόλος της είναι υποστηρικτικός και συμβουλευτικός.

Περισσότερα για τις αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ του ΔΙΠΑΕ θα βρείτε εδώ