Πρόλογος-Σκοπός του έργου -Υλοποίηση του έργου

Το έργο αφορά την επανασχεδίαση και την ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου τη Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους και την εμπέδωση της αντίστοιχης κουλτούρας ποιότητας.

Ειδικότερα το έργο αφορά:

(α) την καθημερινή λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

(β) τη συλλογή δεδομένων ποιότητας μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και την εξαγωγή δεικτών ποιότητας μέσα από το αναβαθμισμένο εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)

(γ) την εκπαίδευση του προσωπικού, μελών ΔΕΠ, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών σε θέματα διοίκησης και στρατηγικής ποιότητας του Πανεπιστημίου

(δ) το συντονισμό του έργου με τις κατευθύνσεις και τους στόχους της ΕΘΑΑΕ και την διάχυση των αποτελεσμάτων.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και ολοκληρώνεται το Νοέμβριο του 2023.

 

Ομάδα έργου

 

Η ομάδα του έργου αποτελείται από τον Υπεύθυνο του έργου καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Κωνσταντίνο Διαμαντάρα, και στελεχώνεται από τρεις εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι προέκυψαν μετά από διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

1) Καρβέλη Ιφιγένεια: Μαθηματικός με μεταπτυχιακό τίτλο στη Στατιστική

2) Μιζέλη Χάιδω: Ηλεκτρονικός με μεταπτυχιακό τίτλο στην Πληροφορική

3) Μαρκοπούλου Μαρία: Πληροφορικός με μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Η ομάδα έργου έχει στενή και άριστη συνεργασία με το προσωπικό της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε όλους τους κόμβους του Πανεπιστημίου.