Νέο Πληροφοριακό Σύστημα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας(ΜΟΔΙΠ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος(ΔΙΠΑΕ)

Η δράση υλοποιείται από ανάδοχο εταιρία που προέκυψε από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού και αναμένεται να παραδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2023. Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δι.Πα.Ε. και τη εξαγωγή δεικτών ποιότητας μέσα από την αναβάθμιση του ενιαίου εσωτερικού πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης (Ε.Σ.Δ.Π.) του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ουσιαστική αναβάθμιση του ποιότητας του Δι.Πα.Ε. και ανάπτυξη διεπαφών και επικοινωνίας του αναβαθμισμένου συστήματος με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ. Πιο συγκεκριμένα θα δημιουργηθεί και θα εγκατασταθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα καλύπτει τις απαιτήσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δι.Πα.Ε. Θα πραγματοποιηθεί η παραμετροποίηση και η προσαρμογή του σύμφωνα με τις ανάγκες, την οργανωτική δομή, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των στελεχών της και του λοιπού προσωπικού που εμπλέκεται με τις διαδικασίες της ΜΟ.ΔΙ.Π. (μέλη Ομ.Ε.Α., γραμματείες σχολών κλπ.). Το πληροφοριακό σύστημα θα δίνει δικαιώματα διαβαθμισμένης πρόσβασης στα δεδομένα στις ακαδημαϊκές και διοικητικές του μονάδες ή και σε μεμονωμένα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ανάλογα με τον ρόλο τους στην Διασφάλιση της Ποιότητας. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε οκτώ διαχειριστές του συστήματος, καθώς και σε επιλεγμένους έως και 100 τελικούς χρήστες. Η παροχή υπηρεσιών εγγύησης, συντήρησης και αναβάθμισης του λογισμικού για διάστημα 3 ετών από την οριστική παραλαβή του συστήματος.