Μετάδοση 87 δεικτών ποιότητας απευθείας στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης(ΕΘΑΑΕ)

Η δράση υλοποιήθηκε από δύο ανάδοχες εταιρίες που προέκυψαν από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού και παραδόθηκε τον Ιούνιο του 2023.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορούσε στην πιλοτική αυτοματοποιημένη διασύνδεση του Δι.Πα.Ε. με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και συγκεκριμένα, την δημιουργία λογισμικού διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Φοιτητολογίου και της Οικονομικής διαχείρισης του Δι.Πα.Ε. με το Πληροφοριακό Σύστημα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και την μεταφορά 87 δεικτών ποιότητας (αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων ποιότητας σε πραγματικό χρόνο).

Παραδόθηκαν τα λογισμικά που δημιουργήθηκαν και βρίσκονται πλέον σε λειτουργία, χρησιμοποιούνται ως “γέφυρα” από τα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα προς την ΕΘΑΑΕ, καθιστώντας εφικτή την τακτική αποστολή συγκεκριμένων δεδομένων ποιότητας. Οι δείκτες αυτοί περιγράφονται με λεπτομέρεια στο «Εγχειρίδιο δεδομένων ποιότητας της ΕΘΑΑΕ» και αφορούν δεδομένα από το φοιτητολόγιο και την οικονομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Τα λογισμικά φέρουν χαρακτηριστικά προσθήκης νέων δεικτών αξιολόγησης, Ακαδημαϊκών Μονάδων, και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα για συγκομιδή και αποστολή δεδομένων.Το Σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για ικανοποιητικούς χρόνους απόκρισης, χρήση Τεχνολογικών προτύπων, χρήση Σύγχρονων / Δοκιμασμένων Τεχνολογιών, Συντηρησιμότητα – Επεκτασιμότητα, ασφάλεια των δεδομένων με ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα.