Δράσεις του έργου

Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο υποέργα:

Υποέργο 1

Υποστηρίζει τη λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με την απασχόληση τριών εξωτερικών συνεργατών, δύο πληροφορικών και ενός στατιστικού/ μαθηματικού με αντικείμενο την καθημερινή λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) καθώς και τον συντονισμό και παρακολούθησης της ομαλής εκτέλεσης του έργου υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου του έργου.

Υλοποιεί την πιλοτική αυτοματοποιημένη διασύνδεση του ΔΙΠΑΕ με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η διασύνδεση αυτή αποστέλλει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διεπαφής 87 σημαντικούς δείκτες ποιότητας του Πανεπιστημίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά ο φόρτος εργασίας του προσωπικού που ασχολείται με τη συλλογή και αποστολή δεδομένων ποιότητας ενώ αποφεύγονται πιθανά σφάλματα.

Παρέχει εκπαίδευση του προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αλλά και των φοιτητών σχετικά με θέματα διοίκησης της ποιότητας που αφορούν ειδικότερα το Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις ποιότητας της ΕΘΑΑΕ.

Εφαρμόζει δράσεις συντονισμού και δημοσιότητας με σκοπό την προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

Υποέργο 2

Έχει αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από διάφορα επί μέρους πληροφοριακά συστήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και εξαγωγή δεικτών ποιότητας μέσα από την αναβάθμιση του ενιαίου εσωτερικού πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος. Στα πλαίσια αυτά γίνεται ουσιαστική αναβάθμιση του ποιότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και ανάπτυξη διεπαφής και επικοινωνίας του αναβαθμισμένου συστήματος με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ.