Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος επιδιώκει τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών (προσωπικό, φοιτητές, τοπική κοινωνία, κοινωνικοί εταίροι κ.λ.) καθώς και τη συμμετοχή τους τόσο στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας όσο και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε θέματα που τους αφορούν.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα συντάσσει λίστες των κοινωνικών του εταίρων ανά τομέα δραστηριοποίησης τους.

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικές λίστες κοινωνικών εταίρων.

Employers who offer traineeships to the students of our Institution