Παρακάτω δίνονται εκθέσεις για τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης από διάφορους φορείς