Κατόπιν της δημοσίευσης του ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/08-05-2021  πραγματοποιήθηκε άρση της αναστολής της πρακτικής άσκησης δια ζώσης των φοιτητών και μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28259/7.5.2021 (ΦΕΚ 1866/τΒ΄/7-5-2021) κοινής Υπουργικής Απόφασης “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων” όπως εκάστοτε ισχύει. Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 10.5.2021 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί μέριμνα ώστε να τηρούνται οι κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα και εφαρμογή των διατάξεων  (ΦΕΚ 130/Α’/23.07.2021) άρθρο 205 ” Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης
εμβολιασμού ή  νόσησης” άρθρο 206 ” Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού”

Προϋποθέσεις για Πρακτική ΆσκησηΕΣΠΑ

Για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής πρέπει να:

 • Βρίσκεται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του Ζ ́ για τα τμήματα με προγράμματα σπουδών οκτώ (8) εξαμήνων.
 • Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
 • Έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας.

Η ΠΑ -ΕΣΠΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 1/11/2021 έως 30/4/2022.

Αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών ΠΑ του τρέχοντος εξαμήνου, Χειμερινό Εξάμηνο 2020 -2021, οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση στο χρονικό διάστημα που ορίζει το ΓΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για ΠΑ.

Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις 13/09/2021 και ολοκληρώνεται στις 29/09/2021Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης.

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Ο φοιτητής οφείλει επίσης να προσκομίσει, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ, υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα:

 

 «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/

«ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/

«ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα)

«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

«ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

«ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον εφαρμοστούν τα κριτήρια επιλογής φοιτητών ΠΑ, θα ακολουθήσει περίοδος ενστάσεων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Τις ενστάσεις τις εξετάζει η ορισμένη από τη Συνέλευση του Τμήματος Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Τμήματος.

Σημειώνουμε, ότι για το Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένη θέση με αμοιβή (176,08€) και ασφάλιση για τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια.

Η αποζημίωση των φοιτητών από το πρόγραμμα εξακολουθεί να είναι 280€ μηνιαίως.

Η συμμετοχή του φορέα απασχόλησης, σύμφωνα με την ΥΑ 4241/127 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173Β/30-1-2019), διαμορφώνεται ως εξής:

1) Δημόσιος τομέας 176,08 €.

2) Ιδιωτικός τομέας 300,80 € (580,80€ – 280€).

 

Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος της Διαχειριστικής Αρχής, στις 20-9-2019, σας ενημερώνουμε ότι αρχής γενομένης από 1-10-2019 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2639/28-06-2019, επισυναπτόμενο αρχείο), ο φορέας απασχόλησης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ την έναρξη πρακτικής άσκησης του ασκούμενου φοιτητή μέσω των Εντύπων Ε 3.5 ΟΑΕΔ και Ε 4 στην Επιθεώρηση Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).

ΕΝΤΥΠΑ

Συνημμένα θα βρείτε τα επικαιροποιημένα έντυπα για τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών στο Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τα επισυναπτόμενα έντυπα κάθε εξάμηνο καθώς περιέχουν βελτιώσεις και προσθήκες:

 1. Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Φοιτητή
 2. Βεβαίωση Απασχόλησης & Ασφάλισης από τον Εργοδότη
 3. Ενημερωτικό έντυπο Φοιτητή – Εργοδότη
 4. Αίτηση Φοιτητή στη Γραμματεία ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για προστασία προσωπικών Δεδομένων.
 6. Δήλωση Μοριοδότησης ωφελούμενου – Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση
 7. Αίτηση Φορέα Απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ

 

Τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από την ιστοσελίδα μας, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://praktiki.teithe.gr/entypa-foithth/

 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ στο Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 θα πρέπει να έχουν Τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.

Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου-φοιτητή θα πρέπει να εμφανίζεται πρώτο στην ενδεχόμενη λίστα συνδικαιούχων.

Δ.Ο.Υ.

Οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν, ως αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. και της Δ.Ο.Υ. τους, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Φορολογικού Έτους 2020 ή Φωτοτυπία της 1ης και 4ης σελ. του Ε1 του 2020, σε περίπτωση που είναι προστατευόμενα μέλη.

 ΑΤΛΑΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να προηγείται η αντιστοίχιση στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ προκειμένου να εκδοθεί η Σύμβαση Εργασίας Φοιτητή.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι θα αναρτηθούν δύο (2) ανακοινώσεις στον ιστότοπο https://praktiki.teithe.gr/. Οι ανακοινώσεις αφορούν τον αριθμό των διαθέσιμων εγκεκριμένων Θέσεων ΠΑ ΕΣΠΑ την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φοιτητών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ΠΑ.

Παρατίθεται ο σύνδεσμος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης του φοιτητή ΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: https://praktiki.teithe.gr/crm/login

   Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο/η φοιτητής -τρια στη Γραμματεία του Τμήματος είτε επιλέξει να είναι υποψήφιος μόνο για την κανονική Π.Α είτε για Π.Α.-ΕΣΠΑ από 13-29/09/21:

 1. Αίτηση έναρξης Π.Α. από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22.
 2. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης από τον Covid-19
 3. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς. Ο φοιτητής ανεβάζει στο Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ φωτοτυπία του ΙΒΑΝ του Τραπεζικού λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς στον οποίο Δικαιούχος-πρώτο όνομα είναι ο ίδιος. Σε περίπτωση συνδικαιούχου, ο φοιτητής θα πρέπει να εκδώσει νέο Τραπεζικό λογαριασμό έτσι ώστε Δικαιούχος είναι ο ίδιος.
 4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Φοιτητή.
 6. Προσωπικό Εκκαθαριστικό Εφορίας φορολογικού έτους 2020 (εφόσον υποβάλλει φορολογική δήλωση ο φοιτητής) ή Φωτοτυπία 1ης & 4ης σελ. του Ε1_2018 των γονέων (σε περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο φοιτητής).
 7. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
 8. Βεβαίωση Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ. (Εφόσον έχει απασχοληθεί στο παρελθόν ο φοιτητής θα ανεβάσει τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΕΦΚΑ-πρώην ΙΚΑ. Εφόσον δε διαθέτει ΑΜΑ, θα πρέπει να μεταβεί σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που ανήκει και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Υπηρεσία θα απογραφεί και θα λάβει ΑΜΑ. Συνήθως δίνουν ως ΑΜΑ εσωτερικό αριθμό του Συστήματός τους.
 9. Αναλυτική Βαθμολογία. (Δύναται να σας αποσταλεί και ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Τμήματος).
 10. Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση
 11. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρµόδια δηµοτική αρχή (του τελευταίου εξαµήνου) (Υποχρεωτική η προσκόμιση του ως άνω εγγράφου)
 12. Οι πολύτεκνοι θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
 13. Τα παιδιά διαζευγµένων γονέων θα πρέπει να προσκοµίσουν δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη όπου θα προσδιορίζεται η επιµέλεια.
 14. Η μονογονεϊκότητα τεκμηριώνεται: α) απόφαση δικαστηρίου – διαζευκτήριο που ρυθμίζει την επιμέλεια ή β) προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια ή συμβολαιογραφική πράξη.
 15. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής, (σε περίπτωση προβλήματος υγείας του/της φοιτητή/τριας) σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ ΕΦΚΑ), το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης Π.Α. Αν το πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα διευθυντού είτε κλινικής ΕΣΥ ή εργαστηρίου ή πανεπιστημιακού τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την υγειονομική επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Α- ΕΣΠΑ  ΣΕ ΥΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Π.Α. ΚΑΙ ΤΗΝ Π.Α.-ΕΣΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι θα αναρτηθούν δύο (2) ανακοινώσεις στον ιστότοπο https://praktiki.teithe.gr/. Οι ανακοινώσεις αφορούν τον αριθμό των διαθέσιμων εγκεκριμένων Θέσεων ΠΑ ΕΣΠΑ την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φοιτητών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ΠΑ.

Παρατίθεται ο σύνδεσμος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης του φοιτητή ΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: https://praktiki.teithe.gr/crm/login

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Α. -ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΔΙ.ΠΑ.Ε

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΑΙΤΗΣΗ_Έναρξη Πρακτικής

Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων

Ενημερωτικό Έντυπο Φοιτητή-Εργοδότη ΕΣΠΑ_2020.new

Δήλωση Μοριοδότησης φοιτητή ΠΑ ΕΣΠΑ

Δήλωση Ατομικών Στοιχείων _ΝΕW !!! ΠΣ

Βεβαίωση Εργοδότη για απασχόληση φοιτητή_ΔΙΠΑΕ_ΧΕ2021-2022

Αίτηση Φορέα Απασχόλησης ΠΑ_ΔΙΠΑΕ

Άιτηση Φοιτητή ΠΑ στη γραμματεία για ΕΣΠΑ

30294_2019.1562577963571

fek 2639_28.6.19_ergani