Πρακτική Άσκηση

Η εξαμηνιαία Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών του Τμήματος πραγματοποιείται στο όγδοο εξάμηνο σπουδών είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί σε 24 πιστωτικές μονάδες. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας προπτυχιακός φοιτητής για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθες:

  • Να διανύει το 8ο (ή μεταγενέστερο) εξάμηνο των σπουδών του
  • Να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
  • Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα προαπαιτούμενα μαθήματα για την Π.Α. Κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2021 τα προαπαιτούμενα μαθήματα για την πρακτική άσκηση άλλαξαν μετά από απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος. Προκειμένου να μην υπάρξει ζήτημα με τον προγραμματισμό των φοιτητών και την έγκαιρη ενημέρωσή τους πάρθηκε απόφαση από τη Συνέλευση του Τμήματος να ισχύσουν ή τα παλαιότερα ή τα καινούρια μαθήματα ως προαπαιτούμενα για την ΠΑ μόνο για το εαρινό εξάμηνο του 2022.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται αποκλειστικά σε δημόσιες Μονάδες Υγείας.

Οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση για ΠΑ  στη Γραμματεία του Τμήματος προς την επιτροπή ΠΑ του Τμήματος, έχοντας ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στο έβδομο εξάμηνο σπουδών,  έχοντας παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων και έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον 180 διδακτικές μονάδες και να έχουν περάσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος με απόφαση της επιτροπής ΠΑ.

Στην αίτησή τους μπορούν να δηλώσουν έως τρία Νοσηλευτικά Ιδρύματα στα οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ.

Τα κριτήρια τοποθέτησής τους στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα θεσπίζονται με εισήγηση της επιτροπής ΠΑ του Τμήματος και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Εφόσον οι φοιτητές/ήτριες κατανεμηθούν στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και βρεθούν οι θέσεις ΠΑ,  η Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος ετοιμάζει τη σύμβαση ΠΑ  κάθε φοιτητή σε 3 γνήσια αντίτυπα αλλά και την αίτηση τοποθέτησης του φοιτητή σε θέση πρακτικής άσκησης στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των φοιτητών στις δομές υγείας καταρτίζεται από την επιτροπή ΠΑ του Τμήματος και είναι δυνατό να τροποποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε Νοσηλευτικής Μονάδας, στην οποία ο φοιτητής πραγματοποιεί την πρακτική άσκησή του.

Τα Τμήματα στα οποία ασκείται ο φοιτητής είναι: Τμήμα Αίθουσας Τοκετών, Μαιευτικό και Γυναικολογικό Χειρουργείο, Μαιευτικό Τμήμα (Τμήμα Λεχωΐδων και φυσιολογικών νεογνών), Γυναικολογικό Τμήμα, Τμήμα κυήσεων Υψηλού Κινδύνου, Τμήμα Μαιευτικών & Γυναικολογικών Εξωτερικών Ιατρείων (τακτικά και επείγοντα), Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), Ιατρείο Μαιευτικής Φροντίδας σε Κοινοτική Μονάδα Υγείας.

Η άσκηση του φοιτητή στα τμήματα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος εποπτεύεται από την επιτροπή ΠΑ του Τμήματος, ενώ η εκπαίδευση του φοιτητή πλέον διακρίνεται από αυτονομία. Σε συνεργασία με την ή τις υπεύθυνες του γραφείου εκπαίδευσης που ορίζει η εκάστοτε νοσηλευτική δομή. Ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της ΠΑ καλείται να ακολουθήσει τους κανονισμούς εργασίας των εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Προκειμένου να συμπληρώσει τον αριθμό των φυσιολογικών τοκετών που οφείλει να εκτελέσει, μπορεί να ασκείται και τις ημέρες του Σαββάτου ή/και Κυριακής, σε αργίες και σε πρωινή, απογευματινή ή αν χρειαστεί και σε νυχτερινή βάρδια. Στα υπόλοιπα Τμήματα ο φοιτητής μπορεί να ασκηθεί από Δευτέρα έως Παρασκευή σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια.

Το ενδιαφέρον για την πρακτική άσκηση παρότι είναι υποχρεωτική, καλλιεργείται στο φοιτητή μέσω της εναλλαγής των δεξιοτήτων στα διαφορετικά αντικείμενα και Τμήματα των Μονάδων Υγείας που καλείται να εξασκηθεί, παρατηρώντας ποια από τα αντικείμενα έχουν για αυτόν περισσότερο ενδιαφέρον ή παρουσιάζει περισσότερες ικανότητες, τη συνεργασία με επαγγελματίες υγείας  αλλά και το λοιπό προσωπικό των Μονάδων Υγείας, την υπό καθοδήγηση ανάληψη πρωτοβουλιών στην άσκηση της φροντίδας.

Επιτροπή Πρακτική Άσκησης

  1. Θεοδωρίδου Ανατολή
  2. Κούκου Ζωή
  3. Καλλία Θωμαή