Ιστορία και Αποστολή του Τμήματος Μαιευτικής

Εκπαίδευση Μαιών – Σταθμοί στην Ιστορία στην Ελλάδα – Θεσσαλονίκη 

Στη Θεσσαλονίκη 

 • Το 1925 το Ελληνικό Δημόσιο μετονόμασε το κτίριο του παλιού Ρωσικού Νοσοκομείου σε «Μακεδονική Μαιευτική Κλινική». Το 1939, μετονομάστηκε σε «Δημόσιο Μαιευτήριο» και το 1947 πραγματοποιήθηκε και η εγκατάσταση της Σχολής Μαιών σε αυτό, η οποία είχε ιδρυθεί το 1942 στη Θεσσαλονίκη Σχολή Μαιών (ΝΔ 1655 της 19ης Αυγούστου 1942, ΦΕΚ 210) στο δημόσιο Μαιευτήριο της Θεσσαλονίκης με την επωνυμία “Σχολή Μαιών Δημόσιου Μαιευτηρίου” σύμφωνα με το ΑΝ 2448/1040.
 • Το 1943 εγκρίνεται ο οργανισμός λειτουργίας του Δημόσιου Μαιευτηρίου Θεσσαλονίκης και ο οργανισμός λειτουργίας της Σχολής Μαιών Δημοσίου Μαιευτηρίου Θεσσαλονίκης και κηρύσσεται η έναρξη της λειτουργίας της.
 • Το 1953 δημοσιεύεται νομοθετικό διάταγμα που αφορά την άσκηση του Μαιευτικού Επαγγέλματος και την Εκπαίδευση των Μαιών.
 • Σύμφωνα με αυτό δικαίωμα άσκησης του μαιευτικού επαγγέλματος έχουν μόνο οι μαίες που έχουν αποφοιτήσει από τις Mαιευτικές Σχολές και έχουν πάρει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας.
 • Το 1970 οι Σχολές Μαιών εντάσσονται στην Ανωτέρα βαθμίδα Εκπαίδευσης (ΝΔ 781/31.12.1970)
 • Το 1973 ξεκινά η λειτουργία στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε των πρώτων Σχολών Μαιών στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, που λειτουργούσαν παράλληλα με τις υπάρχουσες Σχολές του Υπουργείου Υγείας.
 • To 1977 ιδρύονται τα Κέντρα Ανώτατης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) και οι Σχολές Μαιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Υγείας υπάγονται σε αυτές.
 • Το 1983 ιδρύονται με Νόμο Πλαίσιο (1404) τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας και οι Σχολές Μαιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης  εντάσσονται σε αυτές. Για πρώτη φορά στα Τμήματα Μαιευτικής γίνονται αποδεκτοί για φοίτηση και άνδρες.
 • Το Τμήμα Μαιευτικής λειτούργησε ως αυτοδύναμο και αυτόνομο Τμήμα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ήδη από το 1984 (την υπ’αριθμ. Ε5/652 Υπουργική Απόφαση, στις 9 Φεβρουαρίου 1984 (ΦΕΚ 99 /24-2-1984).
 • Μετά την ένταξη της Σχολής Μαιών Θεσσαλονίκης στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης το κτίριο, όπου στεγαζόταν, διαμορφώνεται σε νοσηλευτική πτέρυγα με 180 αναπτυγμένες κλίνες.
 • Οι Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στεγάζονταν αρχικά  στο Κτίριο «Δημόκριτος» πίσω από τα Δικαστήρια.
 • Το 1997 το Τμήμα Μαιευτικής μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  στην περιοχή της Σίνδου στο κτίριο που βρίσκεται έως σήμερα.
 • Το 2001 ο Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/11-06-2001) για την διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ορίζει τα ΤΕΙ ως πλήρως αυτοδιοικούμενα σύμφωνα με την παράγρ.5, του άρθρου 16 του Συντάγματος και τα τοποθετεί παράλληλα με τα Πανεπιστήμια στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδας.
 • Το 2005 με το Προεδρικό Διάταγμα 106/2005 (ΦΕΚ142/τ.Α’/23-06-2005) το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Πηγές:

 • Δεοντολογία Νομοθεσία Ιστορία των Μαιών – Μαιευτών, Προστασία Μητρότητας, Μάρθα Μωραΐτου, 2012, Ιατρικές Εκδόσεις Βήτα


Αποστολή του Πανεπιστημιακού Τμήματος

Στις 7/05/ 2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος ίδρυσης του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (Ν. 4610/7-5-2019, ΦΕΚ 70/τ.Α΄) σύμφωνα με τον οποίο το Τμήμα Μαιευτικής εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Άρθρο 8).

Το Τμήμα Μαιευτικής έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και στην τεχνολογία με τη διδασκαλία και την έρευνα. Επίσης, η αποστολή μας περιλαμβάνει την παροχή άρτιας κατάρτισης, που να επιτρέπει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να ακολουθήσουν επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια.

Το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος εντάσσεται στα καθιερωμένα διεθνώς επιστημονικά πεδία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτά προσδιορίζονται από την διεθνή κατηγοριοποίηση των επιστημονικών πεδίων στην εκπαίδευση της UNESCO (ISCED 2013). Πιο συγκεκριμένα, το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος ανήκει στο 09 Health and welfare (Broad field), στο 091 Health (Narrow field) και στο 0913 Nursing and midwifery (Detailed field).

Το γνωστικό αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής καλύπτει πλήρως την επιστημονική κατάρτιση των πτυχιούχων του τμήματος, ικανών να αναλάβουν το ρόλο τους, ώστε να ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το Τμήμα Μαιευτικής συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών του, διατηρώντας αφενός αμφίδρομη σχέση με τις  μονάδες υγείας και αφετέρου συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς /υπηρεσίες του εσωτερικού και εξωτερικού για την επίτευξη της αποστολής του. Διεθνώς  στα σύγχρονα επιστημονικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Μαιευτικής, της Γυναικολογικής και Νεογνικής Φροντίδας Υγείας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που περιγράφονται από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών – Μαιευτών (International Confederation of Midwives- ICM), τα επαγγελματικά δικαιώματα των επιστημόνων Μαιών/Μαιευτών στην Ελλάδα. Τέλος, δεξιότητες που είναι συνυφασμένες με  τις εξελίξεις των τεχνολογικών εφαρμογών,  της επιστήμης και τις αλλαγές στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Στόχοι Για Την Υλοποίηση Της Αποστολής

 Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής το Τμήμα Μαιευτικής:

 1. Συνεργάζεται με τις Μονάδες Υγείας και φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο τόσο στο Νομό Θεσσαλονίκης όσο και στην ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή/διεθνή επικράτεια μέσω των ενεργών συνεργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus με Τμήματα Μαιευτικής στο Βέλγιο Haute Ecole de Namur Liege-Luxembourg και το KdG (Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts), Antwerp, στην Εσθονία Tallinn Health Care College, στη Φινλανδία NOVIA University of Applied Sciences, Vaasa,  στην Τουρκία Adnan Menderes Universitesi, στη Σουηδία με το University of Göteborg.
 2.  Ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση τόσο των φοιτητών, όσο και των αποφοίτων του με οργάνωση σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (διαρκής συνεχιζόμενη εκπαίδευση).

III. Διεξάγει έρευνα με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (όπως το «Health info» σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

 1. Αναπτύσσει στους φοιτητές τις ικανότητες και τις δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί στην Ελλάδα και στο διεθνές περιβάλλον π. χ.  με ανταλλαγές φοιτητών/τριών με αντίστοιχα ιδρύματα άλλων χωρών, υιοθέτηση παιδαγωγικών μεθόδων και κριτηρίων που χρησιμοποιούνται διεθνώς στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων κτλ.
 2. Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίοδος της πανδημίας, όπου άμεσα το σύνολο των θεωρητικών μαθημάτων πραγματοποιήθηκε μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες ώστε να μην εμποδιστεί περαιτέρω η συνέχιση των σπουδών για τους φοιτητές μας.

VI. Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει με ετήσιες υποβολές των εκθέσεων αξιολόγησης και μέριμνα για τη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (πιο πρόσφατη ‘έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης Δεκέμβριος 2020- κατάθεση στη ΜΟΔΙΠ).

VII. Προγραμματίζει τη δημιουργία μεταπτυχιακών τμημάτων αυτόνομα ή σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εσωτερικού ή και του εξωτερικού και την άμεση έναρξη αποδοχής διδακτορικών φοιτητών Τμήματος (ΦΕΚ 5780/10-12-2021).

VIII. Παρέχει Διδακτορικές Σπουδές.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μαιών/μαιευτών έχουν ήδη κατοχυρωθεί από το 1989 και περιγράφονται αναλυτικά στο Π.Δ.351/1989 «Σχετικά με τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων Μαιευτικής κ.τ.λ. τωv T.E.I.» (Φ.Ε.Κ. 159/14-6-89/τ.Α’) και το Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78/25-5-2010/τ.Α΄), Άρθρο 42 «Άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μαίας/μαιευτή (Άρθρο 42 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)» (βλέπετε σχετικά Σταδιοδρομία -Απόφοιτοι Τμήματος).

Ο πτυχιούχος κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία, σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί:

 • Να υπηρετήσει στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα
 • Ως εκπαιδευτικός στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών που παρέχουν τα Πανεπιστήμια, I.EK και σε Δημόσιες Υπηρεσίες.

Να εργαστεί σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους Διεθνείς Οργανισμούς.