Διδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, που αποσκοπεί στην ανάδειξη και προαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μαιευτική και τον τίτλο «Διδάκτωρ Μαιευτικής». Η μετάφραση στην αγγλική γλώσσα αντιστοίχως έχει ως εξής: “Doctorate in Midwifery Science” και “Doctor in Midwifery Science”. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) αποτελεί ανώτατο ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στις επιστημονικές περιοχές ή/και τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται από το Τμήμα Μαιευτικής. Για τον λόγο αυτό, η Διδακτορική Διατριβή που εγκρίνεται από το Τμήμα Μαιευτικής πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου και ποιότητας ώστε να εξασφαλίζει την αναγνώριση του κατόχου της από την ακαδημαϊκή και γενικότερα την επιστημονική κοινότητα τόσο στην Ελλάδα όσο διεθνώς. Αναδρομικές μελέτες δεν μπορούν να γίνονται δεκτές ως αποκλειστικό αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνεται και λειτουργεί καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017, του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Τεύχος B’ 5780/10.12.2021) και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Στο ΦΕΚ αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες αποδοχής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, ελέγχου της προόδου και περάτωσης της Διδακτορικής Διατριβής, ώστε κάθε υποψήφιος διδάκτορας: α) να γνωρίζει εκ των προτέρων το περιβάλλον σπουδών στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί, και β) μετά την εγγραφή του, να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του.

Η Φόρμα – Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκεται ΕΔΩ.

Προτεινόμενο Ερευνητικό Πρωτόκολλο Διατριβής -Τμήμα Μαιευτικής, ΣΕΥ, ΔΙΠΑΕ ΕΔΩ.

Στο Τμήμα Μαιευτικής  έως σήμερα εκπονεί διδακτορική έρευνα 1 υποψήφια διδάκτορας.

H Ελένη Θεοδωρίδου με ημερομηνία έγκρισης από τη Συνέλευση Τμήματος 07/07/2022, και τίτλο:

«H συμβολή των Mαιών στην ανίχνευση, πρόληψη και διαχείριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης».