Πληροφορίες Προπτυχιακού Προγράμματος

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί 4 έτη (8 εξάμηνα σπουδών). Το Τμήμα Μαιευτικής προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση, με σύγχρονο, καινοτόμο και δομημένο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τις σύγχρονες υπηρεσίες μαιευτικής φροντίδας, σύμφωνο με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα, τη νομοθεσία και τις  κατευθυντήριες οδηγίες.

Έγκριση Προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Μαιευτικής εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή, βάσει της υπ’ αριθμ. 7/31/-07-2019 και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο 1ο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, το οποίο ίσχυε για τους πρώτους/ες φοιτητές/τριες του πανεπιστημιακού τμήματος.

Η διάρθρωση και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την ελληνική πραγματικότητα για την άσκηση του μαιευτικού επαγγέλματος (Νομοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα Μαίας/ Μαιευτή) αλλά και τα διεθνή δεδομένα (Ευρωπαϊκές οδηγίες), που αναφέρονται παραπάνω, έτσι ώστε οι σπουδές να προσφέρουν τεκμηριωμένα, ολοκληρωμένη εκπαίδευση  για  μαίες/μαιευτές σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών (Bachelor). Είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό συνυφασμένα με τη σχετική οδηγία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών για τις δεξιότητες στη Μαιευτική επιστήμη (Midwifery) που ασκείται από Μαίες – Μαιευτές. Στόχος είναι η προαγωγή της φιλοσοφίας της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης και του σεβασμού στη μαιευτική φροντίδα.

Επιπροσθέτως η στρατηγική σχεδιασμού του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής στηρίχτηκε:

  1. στις σύγχρονες μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καταγραφή νέων αναγκών και τάσεων προσφορά και ζήτηση καθώς και τις ερευνητικές εξελίξεις για το μέλλον συνυπολογίζοντας τις κοινωνικές συνθήκες και τις προκλήσεις στην Ελλάδα.
  2. Την αξιολόγηση του παλαιού προγράμματος σπουδών μεταξύ των άλλων τα δυνατά και αδύναμα σημεία όπως προέκυψαν από την μακρόχρονη εμπειρία εφαρμογής του.
  3. Την ανατροφοδότηση μέσα από τις συζητήσεις των φοιτητών καθώς και από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ που συμπληρώνουν οι φοιτητές για τα εκάστοτε μαθήματα στη διάρκεια της φοίτησης τους.
  4. Η γνώμη των αποφοίτων όπως προέκυψε από την έκθεση που κατατέθηκε μέχρι το 2015 για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Ως εκ τούτου οι πληροφορίες που συλλέγονται με όλες τις σχετικές μεθόδους συμβάλλουν σημαντικά στην ορθή λήψη αποφάσεων σχετικά με αλλαγές, βελτιώσεις, τροποποιήσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το ΠΠΣ, το προσωπικό, τη δομή, τη λειτουργία και τις εκπαιδευτικές δράσεις του Τμήματος Μαιευτικής.

Διαδικασίες Ελέγχου της ανταπόκρισης του Προγράμματος Σπουδών στους στόχους του Τμήματος, απαιτήσεις της κοινωνίας

Ο έλεγχος της ανταπόκρισης του Προγράμματος Σπουδών στους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας βασίζεται στις διαδικασίες που προηγούνται σχετικά με την αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών συνολικά αλλά και επιμέρους όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους των μαθημάτων, που πρέπει να ανταποκρίνονται στα νεότερα δεδομένα και τις εξελίξεις της επιστήμης και της κοινωνίας.

Η μελέτη της συμπερίληψης των μαιευτικών δεξιοτήτων όπως περιγράφονται από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών (International Confederation of Midwives), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ,  την ελληνική  νομοθεσία και τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες με τις οποίες έχει γίνει εναρμόνιση,  τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μαιών – Μαιευτών στην Ελλάδα,  είναι  κριτήρια που έχουν ληφθεί υπόψη.

Επίσης τα πορίσματα της τελευταίας  διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος  Μαιευτικής, αλλά και του Ιδρύματος (ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης) ελήφθησαν υπόψη για την αναδιαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών.

Διαδικασίες αναθεώρησης του Προγράμματος σπουδών ακολουθούν τις υπάρχουσες διαδικασίες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος σπουδών έγινε κατά τη διαδικασία Πανεπιστημοποίησης, με τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση των μαθημάτων με τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ.