Το αναβληθέν μάθημα ΝΓΧ-Θ ότι η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-9-21 στις 19.00-21.00 με επιτηρήτρια την κ. Κούκου μέσω ZOOM-MOODLE γραπτώς