• Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί από 26-29/06/2023.
  • H εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 5 & 6 /07/2023.                                                                                                                             *Για το ακριβές πρόγραμμα εξέτασης οι φοιτητές-τριες θα ενημερωθούν από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό.

Οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να αποστείλουν με ταχυδρομείο, Κούριερ ή αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 10-12 καθημερινά, τα κάτωθι:

α) Αίτηση έγκρισης της Πτυχιακής Εργασίας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή-τρια και τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό.

β) Ένα αντίγραφο της Πτυχιακής Εργασίας (έντυπο)

γ) 3 CD΄s (απαιτείται να αναγράφεται το όνομα του φοιτητή-τριας και ο τίτλος με ανεξίτηλο μαρκαδόρο)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ  —  ΔΙΠΑΕ                                                                                                                                          Τ.Θ. 141 Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 57400

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών