Α.Καλούνται οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι Διδάκτορες του
Δι.Πα.Ε. να συμμετάσχουν στη δράση Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές, Πρακτική
Άσκηση,
After Placement, του Προγράμματος Erasmus+ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2022
2023,

Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η μοριοδότηση των αιτήσεων συμμετοχής των
φοιτητών βρίσκονται ανηρτημένα στο πεδίο
Κινητικότητα Φοιτητών
Προσοχή: Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν σπουδές παρακαλούνται
να ελέγξουν άμεσα τις προθεσμίες για
nominationapplication στα Πανεπιστήμια που τους
ενδιαφέρουν και να ενημερώσουν σχετικά τα Τμήματα
Erasmus της Πανεπιστημιούπολης
στην οποία φοιτούν

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων που θα εγκριθούν θα κριθεί από τις Τοπικές Επιτροπές
Erasmus
των Πανεπιστημιουπόλεων σύμφωνα με τα διαθέσιμα κονδύλια και τον αριθμό
των αιτήσεων/ κατηγορία μετακίνησης (
SMSSMT Doctoral Short Visit).
B
. Καλούνται τα μέλη του προσωπικού του Δι.Πα.Ε., να συμμετάσχουν στη Δράση
Κινητικότητα Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση.

Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η μοριοδότηση των αιτήσεων συμμετοχής του
προσωπικού βρίσκονται ανηρτημένα στο πεδίο
Κινητικότητα Προσωπικού
Ο συνολικός αριθμός των θέσεων που θα εγκριθούν θα κριθεί από τις Τοπικές Επιτροπές

Erasmus
των Πανεπιστημιουπόλεων σύμφωνα με τα διαθέσιμα κονδύλια και τον αριθμό
των αιτήσεων/ κατηγορία μετακίνησης (
STASTT)
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών και Προσωπικού:

Από 14112022 έως 27112022.