Ιστορία και Αποστολή του Τμήματος Μαιευτικής

Το 1973 ξεκινά η λειτουργία στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε σχολών Μαιών στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Όταν ιδρύθηκαν τα ΤΕΙ, το 1984, οι σχολές αυτές εντάχθηκαν ως Τμήματα Μαιευτικής στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση και άρχισε η εισαγωγή και αγοριών (μαιευτών) στην σχολή. Στις 7 Μαῒου 2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος ίδρυσης του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (Ν. 4610/7-5-2019, ΦΕΚ 70/τ.Α΄) σύμφωνα με τον οποίο το Τμήμα Μαιευτικής εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Άρθρο 8).

Το τμήμα Μαιευτικής έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και στην τεχνολογία με τη διδασκαλία και την έρευνα. Επίσης, η αποστολή μας περιλαμβάνει την παροχή άρτιας κατάρτισης, που να επιτρέπει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να ακολουθήσουν επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια.

Στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα:

 • Συνεργάζεται με τις νοσηλευτικές μονάδες και φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο.
 • Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση τόσο των φοιτητών όσο και των αποφοίτων του με οργάνωση σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Διεξάγει βασική και κλινική έρευνα.
 • Αναπτύσσει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τις ικανότητες και τις δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανές και ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές οικονομικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο Τμήμα.
 • Σχεδιάζει τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε σύμπραξη με άλλα πανεπιστημιακά Τμήματα.
 • Σχεδιάζει την εκπόνηση μελετών και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, αγωγής υγείας, επείγουσας πρoνoσoκομειακής φροντίδας, κατ’ οίκον νοσηλείας, φροντίδας μέσω κινητών μονάδων.
 • Αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία στους τομείς που σχετίζονται με την επιστημονική υπόσταση και τα επαγγελματικά καθήκοντα Μαίας/Μαιευτού.
 • Σχεδιάζει μελέτες και την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς της αρμοδιότητας των Μαιών/Μαιευτών.
 • Ασχολείται με τη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μαιών/μαιευτών έχουν ήδη κατοχυρωθεί από το 1989 και περιγράφονται αναλυτικά στο Π.Δ.351/1989 «Σχετικά με τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων Μαιευτικής κ.τ.λ. τωv T.E.I.» (Φ.Ε.Κ. 159/14-6-89/τ.Α’) και το Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78/25-5-2010/τ.Α΄), Άρθρο 42 «Άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μαίας/μαιευτή (Άρθρο 42 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)»

Ο πτυχιούχος κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία, σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί:

 • Να υπηρετήσει στην πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 • Ως εκπαιδευτικός στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών που παρέχουν τα Πανεπιστήμια, I.EK και σε Δημόσιες υπηρεσίες.

Να εργαστεί σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους διεθνείς οργανισμούς