UCIPS logo

ΠΜΣ στο Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική

Lang: enLang: el

Επισκόπηση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών, εξειδίκευσης και εμπειρίας στο Ενεργειακό Δίκαιο, τις Επιχειρήσεις, την Ενεργειακή Πολιτική και τη Γεωστρατηγική, καθώς και στη γενικότερη ρυθμιστική παρέμβαση στο εν γένει ενεργειακό τομέα. Προσφέρει ιδιαιτέρως ευέλικτη κατάρτιση που οδηγεί σε ευρύ φάσμα ευκαιριών σταδιοδρομίας σε πολλούς τομείς.
Έμφαση δίνεται στα νομικά, οικονομικά, γεωπολιτικά, επιχειρηματικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που ανακύπτουν και στις πολιτικές, ρυθμιστικές και νομοθετικές λύσεις που προσφέρονται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή ενεργειακό τομέα, σε σχέση με πηγές και υποδομές ενέργειας, διεθνείς ενεργειακές συναλλαγές, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας, νομικά, εμπορικά – επιχειρηματικά, ρυθμιστικά, γεωπολιτικά, οικονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα, καθώς και στην επίλυση των διαφορών που προκύπτουν στον ενεργειακό τομέα, με σκοπό μια ολιστική και συνολική διεπιστημονική προσέγγιση των ενεργειακών ζητημάτων, επιχειρήσεων και αγορών.

Οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

 • Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρίες, δικηγορικά γραφεία, δικηγορικές εταιρίες, Ρυθμιστικές Αρχές και δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, που ασχολούνται με όλο το φάσμα των ενεργειακών θεμάτων.
 • Η κατανόηση και προσέγγιση των θεμάτων, που ανακύπτουν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της αγοράς ενέργειας, των ενεργειακών συναλλαγών, των γεωστρατηγικών και περιβαλλοντικών τους προεκτάσεων και της ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν, με τη χρήση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης.
 • Η σε βάθος μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής και σχεδιασμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και με το ρυθμιστικό πλαίσιο αυτών.
 • Η εμβάθυνση σε διακρατικές, ευρωπαϊκές και συγκριτικές προκλήσεις του ενεργειακού τομέα, που σχετίζονται με θέματα εμπορίου, εταιριών, διεθνών συναλλαγών, δικαίου, οικονομίας, χρηματοοικονομικής και εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών.

Το ΠΜΣ στο Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, καθώς και κατόχους τίτλων σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανολόγους, με ισχυρό κίνητρο να σταδιοδρομήσουν σε τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια.
Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες του Προγράμματος προέρχονται από πανεπιστήμια τόσο του εξωτερικού όσο και της Ελλάδας.

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
Με μια ματιά
Info icon

Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή έως ότου συμπληρωθούν οι θέσεις

Πανεπιστημιούπολη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια/ Τύπος: 1,5 έτος πλήρους πλήρους φοίτησης ή 2,5 έτη μερικής φοίτησης / Σαββατοκύριακα

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

Προυποθέσεις εισαγωγής:Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο

Προϋποθέσεις γλώσσας: Απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης επιπέδου C1, πρόσφατα αποκτηθείσα βαθμολογία IELTS (ακαδημαϊκό 6,5 και άνω) ή TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω)].

Τέλη φοίτησης: 3,000€ (συνολικά)

Διαδικασία αίτησης: Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα αίτησεων

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Arrow bottom
Arrow bottom reverse
Εντυπώσεις φοιτητών
talk bubble
Person Image
Zana Govori
MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy
-
If you are looking for a multicultural and a top-notch public university, with innovative programmes prepared according to the market needs, with premises located in the beautiful and vibrant city of Thessaloniki, then IHU is the right institution for you.

Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν:

 • προπτυχιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης επιπέδου C1, πρόσφατα αποκτηθείσα βαθμολογία IELTS (ακαδημαϊκό 6,5 και άνω) ή TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω)].

Περιεχόμενο μαθημάτων

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Δίκαιο της Ενέργειας Ι
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής στον Τομέα της Ενέργειας
 • Μεταφορά Ενέργειας και Αποθήκευση
 • Οικονομικά Ενέργειας
 • Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών στον Τομέα της Ενέργειας
 • Δίκαιο Ενέργειας ΙΙ
 • Ενέργεια και Περιβαλλοντική Πολιτική
 • Ενεργειακή Πολιτική και Ασφάλεια
 • Διασυνοριακό Εμπόριο Ενέργειας

Μαθήματα επιλογής

 • Διαχείριση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ανανεώσιμης Ενέργειας και Αειφορίας
 • Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων
 • Ποσοτικές Μέθοδοι για Οικονομολόγους Ενέργειας και Περιβάλλοντος
 • Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στον Ενεργειακό Τομέα
 • Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική Περιβάλλοντος
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ενεργειακή Βιομηχανία
 • Πρόσφατες Εξελίξεις στο Δίκαιο της Ενέργειας και την Επιχειρηματικότητα
 • Πρόσφατες Εξελίξεις στον Τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Διπλωματική Εργασία

Μετά το τέλος των διαλέξεων των διδασκόμενων μαθημάτων, οι φοιτητές επιλέγουν θέμα προς εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, το οποίο πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του Προγράμματος. Το θέμα επιλέγεται από τον φοιτητή σε συνεργασία με έναν διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος ενεργεί ως επιβλέπων. Η διπλωματική εργασία αποτελεί μια ατομική πρωτότυπη επιστημονική συμβολή του φοιτητή, η οποία, μετά την ολοκλήρωσή της, υποβάλλεται για εξέταση και έγκριση από τριμελή επιτροπή υπό την προεδρία του επιβλέποντος καθηγητή. Μετά την υποβολή της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής πρέπει να παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία στην τριμελή επιτροπή.

Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική (πλήρης φοίτηση) είναι διάρκειας 1,5 χρόνου και διδάσκεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα, δύο ή τρεις φορές το μήνα. Το ΠΜΣ είναι επίσης διαθέσιμο σε καθεστώς μερικής φοίτησης, διάρκειας 2,5 χρόνων, για όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είτε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είτε για άλλους λόγους.

Η διδασκαλία και παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (χωρίς τη φυσική παρουσία μαθητών και καθηγητών), όπως ορίζεται από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Προκειμένου να απονεμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών MSc, οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες. Αυτό περιλαμβάνει: Εννέα μαθήματα κορμού (54 πιστωτικές μονάδες), δύο μαθήματα επιλογής (6 πιστωτικές μονάδες), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 πιστωτικές μονάδες).

Πλήρης φοίτηση: Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πέντε (5) μαθήματα κορμού. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν επιπλέον τέσσερα (4) μαθήματα κορμού και δύο (2) μαθήματα επιλογής. Τέλος, κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου, οι φοιτητές αφιερώνονται αποκλειστικά στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Μερική φοίτηση: Το πρώτο έτος περιλαμβάνει τρεις διδακτικές περιόδους κατά τις οποίες προσφέρονται πέντε (5) μαθήματα κορμού και ένα (1) μάθημα επιλογής. Στο δεύτερο έτος οι φοιτητές διδάσκονται σε τρεις διδακτικές περιόδους τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μαθήματα κορμού και ένα (1) ακόμη μάθημα επιλογής. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους υπάρχει μια τέταρτη περίοδος κατά την οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το Ακαδημαϊκό Διδακτικό Προσωπικό

 • Prof. Komninos Komnios, Associate Professor at International Hellenic University (IHU), Board Member at Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE)
 • Prof. Theodore Panagos, Associate Professor at International Hellenic University (IHU), Former Vice Chair at Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE)
 • Prof. Eftichios Sartzetakis, Professor at University of Macedonia
 • Prof. Eleftherios Filippiadis, Assistant Professor at University of Macedonia
 • Dr. Styliani Gerani, Academic Scholar, University of Macedonia, Visiting Professor at IHU
 • Dr. Nikolaos Pitsos, Nikolaos Pitsos & Associates Law Office, Αthens, PhD University of LL.M Freie Universität Berlin, LL.M UC Berkeley, Visiting Professor at IHU
 • Dr. Vassiliki- Maria Tzatzaki, Legal Advisor at Natural Environment & Climate Change Agency (N.E.C.C.A./in greek Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), Visiting Professor at IHU
  Asst. Prof. Stefanos Kordosis, Assistant Professor at International Hellenic University (IHU), History of Central Eurasia (from the Black Sea to China)
  Dr. Yannis Bassias, Former President and CEO of HHRM (Hellenic Hydrocarbon Resource Management), Advisor of several energy projects, former Asc. Professor in the Geology Department of the National Museum of Natural History in Paris
 • Enzo Di Giulio Vincenzo, Enrico Mattei School, Eni Corporate University, Milan, Italy, Visiting Professor at IHU
 • Prof. Sandro Furlan, Co-ordinator of the Energy & Environment Dept. of the Eni Corporate, University-Scuola Enrico Mattei, Milan , Italy.

Εκδηλώσεις/Σεμινάρια/Συνέδρια

Ειδικές εκδηλώσεις, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών και συνέδρια, διοργανώνονται από το εν λόγω ΠΜΣ προς ενίσχυση της διδακτικής διαδικασίας και  λαμβάνουν χώρα άλλοτε διαδικτυακά και άλλοτε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.

Ενδεικτικά, προσφάτως (2021-2024), έχουν διοργανωθεί στο πλαίσιο του εν λόγω ΠΜΣ και ήταν ανοιχτές στο ευρύ κοινό, οι ακόλουθες εκδηλώσεις στη θεματική της ενέργειας:

 Θερινή Ακαδημία 2024 με θέμα την “Ενέργεια και Τεχνολογία: Οι προηγμένες τεχνολογίες στον τομέα της ενέργειας“, στην αγγλική γλώσσα (1-6/7/2024).

– Εκδήλωση με θέμα “Ο Ενεργειακός Διαμεσολαβητής της ΡΑΑΕΥ – Αρμοδιότητες και Διαδικασία”, στην ελληνική γλώσσα (27/3/2024).

– Συνέδριο με θέμα “Ασφάλεια Εφοδιασμού- Ενεργειακές Αγορές στη Μετάβαση“, στην ελληνική γλώσσα (20-21/10/2023).

– Θερινή Ακαδημία 2022 με θέμα την “Κλιματική Κρίση: Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις, στην αγγλική γλώσσα (3-7/7/2023).

– Εκδήλωση στη θεματική “Ζητήματα Ενεργειακής Πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο“, στην αγγλική γλώσσα (29/5/2023).

– Εκδήλωση με θέμα “Ο στρατηγικός ρόλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων στην πράσινη μετάβαση της χώρας“, στην ελληνική γλώσσα (19/4/2023)

– Εκδήλωση με θέμα “Η συμβολή της Ελληνικής ναυτιλίας στη εθνική οικονομία“, στην ελληνική γλώσσα (21/2/2023)

– Σεμινάριο με θέμα “Από το Aνθρωποκεντρικό στο Oικοκεντρικό Δίκαιο“, στην ελληνική γλώσσα (24/01/2023)

– Σεμινάριο με θέμα “Ενεργειακή Επάρκεια σε Ηλεκτρισμό & Φυσικό Αέριο -Ασφάλεια τροφοδοσίας καταναλωτών” (12/10/2022)

– Εκδήλωση με θέμα “Εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης“, στην αγγλική γλώσσα (13/3/2022)

– Ημερίδα με θέμα “Μετάβαση και Ενεργειακή Πολιτική“, στην ελληνική γλώσσα (15/11/2021)

– Σεμινάριο με θέμα “Εφαρμογές Προγράμματος Συμμόρφωσης κατά το ΓΚΠΔ (GDPR) και το Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου – Το παράδειγμα της ΕΔΑ Αττικής, στην ελληνική γλώσσα (7.7.2021)

– Σεμινάριο με θέμα “Η Ανάπτυξη των Αγορών Ενέργειας στη Μαύρη Θάλασσα, στην αγγλική γλώσσα (12/5/2021)

Τέλη Φοίτησης & Χρηματοδότηση

Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ στο Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική  ανέρχονται στο ποσό των 3.000€. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ή σε τέσσερις δόσεις για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα τέλη φοίτησης είναι επίσης επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ.

Καταθέσεις

Εφόσον γίνετε δεκτοί στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα πρέπει να καταβάλετε ως προκαταβολή το ποσό των 500 ευρώ, προκειμένου να δεσμεύσετε τη θέση φοίτησης. Το ποσό αυτό θα προσμετρηθεί στην πρώτη δόση των τελών φοίτησής σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο ΔΙΠΑΕ. Πριν από την έναρξη των σπουδών δύναται να γίνει επιστροφή χρημάτων, αφού παρακρατηθεί διοικητικό τέλος 20%. Η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί με τραπεζικό έμβασμα ή τραπεζική επιταγή. Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (επικοινωνήστε με την τράπεζά σας, καθώς ενδέχεται να χρεώνονται έξοδα διεκπεραίωσης).

Υποτροφίες

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών προσφέρει έναν αριθμό υποτροφιών για τα προσφερόμενα προγράμματα, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των τελών φοίτησης. Οι υποτροφίες αυτές είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές. Τα κριτήρια χορήγησης περιλαμβάνουν την ακαδημαϊκή ποιότητα  και τους βαθμούς του πρώτου πτυχίου, το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας και το γενικότερο προφίλ του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι για υποτροφία θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους διακριτή επιστολή με την οποία θα ζητούν να εξεταστούν για υποτροφία, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ακαδημαϊκή συνεργάτιδα του Προγράμματος, κα. Μαρία Δρουγγελίδου: 2310807564/565 (m.droungelidou@ihu.edu.gr).

Ανακοίνωση προγράμματος – Εγγραφές

Οι διαλέξεις για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος του ΠΜΣ στο “Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική” ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2024. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες στην ιστοσελίδα των αιτήσεων.

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Τοποθεσία

Το ΠΜΣ στο Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική θα προσφέρεται εξ’ αποστάσεως (online) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Ειδικές εκδηλώσεις, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών και συνέδρια λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ: +30 2310 807 564/565/523
+30 2310 474 567

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: infoshsse@ihu.edu.gr

© Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών