Lang: enLang: el

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει γνώσεις και να αναπτύξει δεξιότητες για όσους απασχολούνται σε δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τη διαβούλευση, διαχείριση και μελέτες βιοτεχνολογικών προϊόντων και διαδικασιών και επιθυμούν να εμπλακούν στη Βιοοικονομία.

Το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικό και έχει κατά κύριο λόγο πρακτικό σκοπό. Παρέχει νομική και διοικητική τεχνογνωσία, άμεσα αξιοποιήσιμη σε όλες τις ομάδες επιστημόνων, σε όσους έχουν νομική εκπαίδευση, επιχειρηματικό και οικονομικό υπόβαθρο και σε όσους έχουν εκπαιδευτεί σε συναφείς επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και στελέχη που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στους σχετικούς τομείς. Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση τις πιο σύγχρονες και καινοτόμες εξελίξεις στη Βιοτεχνολογία, που συνδέονται άμεσα με τον τομέα της Βιοοικονομίας.
 • Η κατανόηση και εφαρμογή των βασικών ρυθμιστικών κανόνων και νόμων που διέπουν την παραγωγή και προώθηση βιοτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με βιοτεχνολογικές εφαρμογές στους τομείς της Βιοϊατρικής, της Γενετικής και της Φαρμακευτικής
 • Η κατανόηση και εφαρμογή των βασικών ρυθμιστικών κανόνων και της νομοθεσίας που σχετίζονται με θέματα βιοασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
 • Η παροχή των βασικών τεχνικών και οικονομικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση και την προώθηση βιοτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Η παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στον τομέα της Βιοοικονομίας, η οποία ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας σε διεθνές επίπεδο

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οι μέθοδοι διδασκαλίας βασίζονται σε πρότυπα εκπαίδευσης με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και περιλαμβάνουν:

(α) σύγχρονη μάθηση (“τηλεδιασκέψεις” και εικονικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται τακτικά κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου) και

(β) ασύγχρονη μάθηση (οι φοιτητές θα χρησιμοποιούν διαδικτυακούς μαθησιακούς πόρους και θα αξιολογούνται μέσω ποικίλων διαγνωστικών εργαλείων και τεχνικών διαμορφωτικής αξιολόγησης)

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.)

Επανίδρυση PDF

Κανονισμός PDF

Με μια ματιά
Info icon

Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβριος 2024 (Ακαδημαϊκό έτος 2024-25, χειμερινό εξάμηνο)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή έως ότου συμπληρωθούν οι θέσεις

Πανεπιστημιούπολη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια/Τρόπος διεξαγωγής: 1,5 έτη πλήρους φοίτησης (μη πειραματική διατριβή) ή 2 έτη πλήρους φοίτησης (πειραματική διατριβή) ή μερικής απασχόλησης (η διάρκεια διπλασιάζεται) / εξ αποστάσεως εκπαίδευση / Σαββατοκύριακα

Διδασκόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Προϋποθέσεις εισόδου: Προπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο

Γλωσσικές απαιτήσεις:IELTS (ακαδημαϊκό 6.5 και άνω), TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω) ή αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.

Δίδακτρα: 2.700€ (συνολικά), Βραβεία Αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (δείτε την ενότητα Δίδακτρα & Χρηματοδότηση για λεπτομέρειες)

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα των αιτήσεων

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Arrow bottom
Arrow bottom reverse

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Προϋποθέσεις πτυχίου:
Προπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο

Γλωσσικές προαπαιτήσεις: IELTS (ακαδημαϊκό 6.5 και άνω), TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω) ή αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.

Περιγραφή μαθημάτων

Υποχρεωτικά μαθήματα

Τα μαθήματα κορμού διασφαλίζουν ότι οι φοιτητές αποκτούν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με τις φιλοδοξίες της σταδιοδρομίας τους.

Α Εξάμηνο

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μια σαφή κατανόηση των βασικών εννοιών της σύγχρονης βιολογίας που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των θεμάτων βιοτεχνολογίας, βιοασφάλειας και βιοηθικής που σχετίζονται με την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, και το περιβάλλον, και θα συζητηθούν στα αντίστοιχα μαθήματα. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τους μοριακούς μηχανισμούς που διέπουν τους οργανισμούς, τους βιοτικούς και αβιοτικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, που αλληλοεπιδρούν και θα εξετάσουν το περίπλοκο ζήτημα της αειφόρου ανάπτυξης και των διαστάσεων της – περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα: α) Ζωή (από μόρια σε κοινωνίες, εξελισσόμενα βιολογικά συστήματα), β) Περιβάλλον (Ορισμός, Είδη, Οικοσυστήματα, Βιόσφαιρα), γ) Αβιοτικοί παράγοντες- Η Μοριακή Βιολογία του Περιβάλλοντος (Μοριακή Οικολογία), δ) Βιολογία Συστημάτων, Βιοποικιλότητα, Γενετική Τροποποίηση, Σχετικές Τεχνικές Γενετικής Τροποποίησης, ε) Αειφόρος Ανάπτυξη, οι τρεις διαστάσεις (Περιβάλλον, Οικονομία και Κοινωνία).

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας, σε γενικές αρχές της οικονομικής διαχείρισης και σε διαστάσεις της οργανωτικής νοοτροπίας που συνδέονται με οικονομικές γνώσεις και διαδικασίες. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν ακόμη τα εργαλεία για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της Βιοοικονομίας. Το μάθημα συνδυάζει τη θεωρία και την πρακτική δίνοντας βαρύτητα στα καθημερινά πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών αγροτο-βιοτεχνολογικής προέλευσης.

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με το νομικό και δεοντολογικό πλαίσιο που σχετίζεται με τη διαχείριση της ζωής ως βιολογικό φαινόμενο. Η ταχεία ανάπτυξη της βιοϊατρικής και της βιοτεχνολογίας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, δημιούργησαν νέους τομείς της ανθρώπινης παρέμβασης στη Φύση, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της αναπαραγωγής, της τεχνητής υποστήριξης της ζωής, τη χρήση των δυνατοτήτων της γενετικής μηχανικής, και της τροποποίησης του γονιδιώματος. Σύντομα, η ανάγκη για τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου έγινε προφανής, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτό το ευρύ φάσμα νέων τεχνολογικών επιλογών και δυνατοτήτων. Υπό αυτό το πρίσμα, η Βιοηθική παρέχει τις θεμελιώδεις αρχές για κάθε ρύθμιση στον τομέα αυτό, όπως είναι οι αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της προσωπικής αυτονομίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, το Βιοδίκαιο περιέχει νόμους, δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις, που σχετίζονται με τη διαχείριση της ζωής, που υπάρχουν ήδη σε διεθνές επίπεδο. Το μάθημα δίνει έμφαση στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και αναλύει τη βασική δομή, τα μέσα και τους θεσμούς του.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών της κυκλικής οικονομίας, καθώς και των αρχών στις οποίες στηρίζεται η εφαρμογή της. Οι φοιτητές θα επιμορφωθούν σε σχεδιασμό λύσεων που προλαμβάνουν τη δημιουργία αποβλήτων και όχι την παραγωγή τους και τη μετέπειτα αντιμετώπισή τους, στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνικών λύσεων, φιλικών προς το περιβάλλον, για μετατροπή αποβλήτων παραγωγικών διαδικασιών σε χρήσιμους δευτερογενείς πόρους. Θα γίνει ουσιαστικά αποτίμηση της πραγματικής «αξίας» των αποβλήτων και των δευτερογενών υλικών και προϊόντων. Θα τονιστεί η διαφορά ανάμεσα στα γραμμικά συστήματα ανατροφοδότησης (closed loops) που κυριαρχούν σήμερα έναντι των κυκλικών συστημάτων ανατροφοδότησης που προτείνει η Βιοοικονομία, και θα γίνει ανάλυση μελετών περιπτώσεων πλούσιων σε ανατροφοδότηση. Τέλος, θα γίνει παρουσίαση του νομικού και θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή πολιτικών κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Η βιοοικονομία ανταποκρίνεται όλο και περισσότερο στις συμπεριφορές των πελατών, λόγω των ζητημάτων ηθικής και ασφάλειας που προκύπτουν από ορισμένες βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες αντιλαμβάνονται τα μηνύματα και το μάρκετινγκ της επωνυμίας σας είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές για την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Αυτό το μάθημα θα διερευνήσει την ανάπτυξη προγραμμάτων από τον καθορισμό στόχων και μεθόδων οργάνωσης έως την εκτέλεση δραστηριοτήτων έρευνας, διαφήμισης, διανομής και παραγωγής με επίκεντρο συγκεκριμένα βιοτεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων και σύγχρονων παραδειγμάτων, οι φοιτητές θα εφαρμόσουν τις θεωρητικές έννοιες που συζητούνται, σε πραγματικά παραδείγματα από τον χώρο της Βιοοικονομίας.

Β Εξάμηνο

Το μάθημα επικεντρώνεται σε βιοϊατρικές εφαρμογές, παρουσιάζοντας το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ε.Ε., το οποίο διέπει: α) τις σχέσεις ασθενούς / ιατρού (ιατρικό δίκαιο), β) την κλινική έρευνα, γ) ζητήματα σχετικά με τον τερματισμό ζωής, δ) την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ε) την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων υγείας και γενετικών δεδομένων και στ) ζητήματα σχετικά με την ανθρώπινη γενετική ενίσχυση. Θα διερευνηθούν επίσης νέα θέματα, όπως το biobanking, και η τεχνολογία των εμφυτευμάτων. Θα αναλυθούν βασικά μέσα, όπως η σύμβαση του Οβιέδο και οι κανονισμοί της Ε.Ε. για τις κλινικές δοκιμές και την προστασία των δεδομένων, καθώς και η σημαντική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με ζητήματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τερματισμού ζωής. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μελέτες περιπτώσεων σε όλους τους παραπάνω τομείς.

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση νέων επιχειρήσεων. Το μάθημα θα εισαγάγει τους μαθητές σε έννοιες και αρχές που είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και θα παράσχει δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και χρηματοδότησης. Να σημειωθεί ότι το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώσει την εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Βιοοικονομίας με γνώμονα το ρόλο της καινοτομίας στην ανάπτυξη της αγροτοδιατροφικής επιχειρηματικότητας.

Το μάθημα θα εισαγάγει τους μαθητές στις βασικές έννοιες της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Red Biotechnology) που περιλαμβάνει τεχνολογίες και μεθόδους που συνδέονται με την ιατρική, όπως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων φαρμάκων, εμβολίων, αντιβιοτικών, μοριακών διαγνωστικών και νέων θεραπευτικών στρατηγικών. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις μεθοδολογίες ανάπτυξης κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών, αναγεννητικών θεραπειών και φαρμάκων που βασίζονται σε βιολογικά μόρια, όπως τα θεραπευτικά αντισώματα. Επιπλέον, το μάθημα θα καλύψει τις αρχές των σύγχρονων μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της γενετικής μηχανικής για τη θεραπεία των ασθενειών μέσω γενετικών χειρισμών, των τεχνολογιών της γονιδιωματικής, της πρωτεϊνωματικής, της μεταβολομικής και της μεταγονιδιωματικής. Τέλος, θα συζητηθούν οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το ρόλο των μικροβίων στην υγεία και ασθένειες σε σχέση με συγκεκριμένες εφαρμογές.

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της βιοτεχνολογίας σε όλους τους τομείς εφαρμογής, θα περιηγηθούν στα διάφορα είδη βιοτεχνολογίας και θα αποκτήσουν γνώση σχετικών επιστημονικών εννοιών όπως η βιοοικονομία, η οποία χρησιμοποιείται σε διεθνή forum. Ειδικότερα, θα καλυφθούν θέματα σχετικά με τις βιοτεχνολογικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα πεδία της Βιομηχανικής, Αγροτικής και θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας, όπως για παράδειγμα μεθοδολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην παραγωγή συγκεκριμένων βιοτεχνολογικών προϊόντων όπως τα βιοπολυμερή, τα ένζυμα, τα βιοχημικά, τα πρόσθετα τροφίμων καθώς και στην παραγωγή μοριακών βιοδεικτών, στη Γενετική Μηχανική, στην παραγωγή Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, και στη γεωργία. Επίσης, θα εξοικειωθούν με τις έννοιες «Κυτταρικό Εργοστάσιο», «Συνθετική Βιολογία», «Βιοδιυλιστήριο», και «Βιοενέργεια».

Μαθήματα επιλογής

Η παρακάτω λίστα είναι ενδεικτική και ενημερώνεται συνεχώς. Τα μαθήματα επιλογής μπορεί να διαφέρουν από έτος σε έτος ανάλογα με το τρέχον ενδιαφέρον και τη ζήτηση των φοιτητών. Οι φοιτητές επιλέγουν ένα μάθημα από την παρακάτω λίστα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τον τρέχοντα και μελλοντικό επαγγελματικό προσανατολισμό τους:

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της βασικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της νομολογίας σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε βιολογικές εφαρμογές. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας προσφέρουν το βασικό εμπορικό κίνητρο για προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας στη βιολογία και τη βιοτεχνολογία που αποσκοπούν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, θα συζητηθούν οι βασικές έννοιες του νόμου για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (όπως «ανακάλυψη» και «εφεύρεση») και τα ερωτήματα που εγείρουν όταν οι στόχοι των ευρεσιτεχνιών είναι είτε νέες μορφές ζωής (διαγονιδιακοί οργανισμοί) είτε ακόμη υπάρχοντα μέρη ζωντανών οργανισμών (π.χ. μέθοδος μελετών περιπτώσεων).

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξερεύνηση των μεθόδων επιχειρηματικής έρευνας και του επιχειρηματικού σχεδιασμού που αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η έρευνα αγοράς είναι ουσιαστική και συνεχής διαδικασία για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη διαδικασία διεξαγωγής έρευνας αγοράς και τη σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου, η εκπαίδευσή στη διεξαγωγή επιχειρηματικών ερευνών και τη χρήση στατιστικών εργαλείων, καθώς και η εξοικείωσή τους με τα κατάλληλα εργαλεία στρατηγικής ανάλυσης και ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους.

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές το νομικό πλαίσιο που διέπει τις επιπτώσεις της βιοτεχνολογίας στο περιβάλλον. Τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας της βιοποικιλότητας και της καλής μεταχείρισης των ζώων είναι επιλεκτικά θέματα και θα αναλυθούν υπό το φως νομικών μέσων όπως η Σύμβαση του Ρίο (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα), η νομοθεσία της Ε.Ε. για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς και η σχετική νομολογία δικαίου του Δικαστηρίου της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα πρότυπα βιοασφάλειας που θα αναλυθούν υπό το πρίσμα του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης και της ανωτέρω νομοθεσίας και νομολογίας της Ε.Ε. Οι μελέτες περιπτώσεων θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος της διδασκαλίας και σε αυτό το μάθημα.

Αντικείμενο του μαθήματος συνιστά η εξέταση του περιεχομένου και της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, υπό το πρίσμα των πολιτικών, νομικών και οικονομικών πτυχών τους, σε συνδυασμό με τη διακυβέρνηση σε διεθνές, περιφερειακό (ευρωπαϊκό) και εθνικό επίπεδο. Ζητούμενο αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με την έννοια και τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς επίσης και η γνώση και η κατανόηση των απαιτήσεων και προϋποθέσεων, αλλά επίσης, και των διαδικασιών, των μέσων και των εργαλείων κ.λπ. που αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό και εν προκειμένω ενωσιακό επίπεδο. Η αξιολόγηση της εφαρμογής των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης που θεσπίστηκαν από την ολομέλεια του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, μέσω οικονομικών εργαλείων και δεικτών ώστε να επιτευχθεί η αποτίμησή τους ανά περιόδους αλλά και ανά στόχο. Τα δεδομένα συνιστούν τον βαθμό προσαρμογής σε κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό των ενδιαφερομένων μερών. Τέλος, παρουσιάζονται στρατηγικές επιλογές και περιεχόμενα πολιτικής, όπως προκύπτουν στη βάση ενός ευρύτερου σχεδιασμού, επιμέρους σχεδιασμών και προγραμματικών πλαισίων, αλλά και τα ζητήματα της διακυβέρνησης σχετικά.

Μαθήματα Επιλογής από άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου με Ισόποσα Συνολικά ECTS

Η διατριβή

Η διατριβή είναι ένα ατομικό σχέδιο πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας. Το αντικείμενο επιλέγεται από έναν κατάλογο θεμάτων που προτείνεται από ένα μέλος ΔΕΠ, το οποίο ενεργεί ως επιβλέπων. Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια ερευνητική διατριβή διάρκειας 12 μηνών.

Συνέργειες

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σεμινάρια για διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη Βιοοικονομία (π.χ. θέματα βιοασφάλειας και αξιολόγησης βιοκινδύνων, παραγωγή βιοκαυσίμων, περιβαλλοντικοί βιοδείκτες, χρήση βιομάζας στα ενεργειακά συστήματα κ.λπ.)

Επιλεγμένες εργασίες μαθημάτων των φοιτητών

Έργο Erasmus+ BioContact

Γενικές πληροφορίες

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοίνωσε τη σύμπραξή του για το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο με το Πανεπιστήμιο του Leiden, στην Ολλανδία και την εταιρεία Perseus Company, στο Βέλγιο, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Σύμπραξης Erasmus+ 2018 για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στόχος της Σύμπραξης ήταν η σύνδεση της Ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά της Βιοοικονομίας και η ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών σε συνδυασμό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, σε θέματα που σχετίζονται με τη βιοασφάλεια. Η σύμπραξη αντιμετώπισε τα κενά στις ακαδημαϊκές γνώσεις και τις σχετικές δεξιότητες στη βιοασφάλεια, τη διαχείριση βιολογικών κινδύνων στην κλινική έρευνα και την προστασία του περιβάλλοντος σε άμεση σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας.

Σκοπός ήταν ο σχεδιασμός ενός προγράμματος σπουδών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών και της αγοράς εργασίας μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων και αναλύσεων μελετών περιπτώσεων (case-studies). Οι φοιτητές μας επωφελήθηκαν από τη διδασκαλία, την εμπειρία και την καθοδήγηση των ειδικών σε θέματα βιοασφάλειας στο περιβάλλον και στην κλινική έρευνα και είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν για μια εβδομάδα στις εγκαταστάσεις των εταίρων μας σε πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση θεμάτων βιοασφάλειας. Στους Εταίρους μας περιλαμβάνονταν το Πανεπιστήμιο του Leiden της Ολλανδίας (https://www.lumc.nl/), παγκόσμιος ηγέτης στην αξιολόγηση της βιοασφάλειας στη βιοϊατρική έρευνα και η εταιρεία Perseus με έδρα το Βέλγιο, που ειδικεύεται στη συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης της βιοασφάλειας και ρυθμιστικών προκλήσεων της βιοτεχνολογίας (https://www.perseus.be/).

Συνάντηση έναρξης της BioContact

Η εναρκτήρια συνάντηση Erasmus + BioContact διοργανώθηκε μεταξύ 15 και 16 Ιανουαρίου 2019 στην Πανεπιστημιούπολη IHU. Οι εταίροι μας περιλαμβάνουν κορυφαίους εμπειρογνώμονες σε θέματα βιοασφάλειας από το Πανεπιστήμιο Leiden της Ολλανδίας και την εταιρεία Perseus με έδρα το Βέλγιο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν μια πολύ εποικοδομητική και παραγωγική διήμερη συνάντηση, απαραίτητη για την ομαλή και επιτυχή υλοποίηση των αποτελεσμάτων και των προτεινόμενων δράσεων του έργου.

Φοιτητές του IHU στο Βέλγιο για εκπαίδευση BioContact

Κατά την περίοδο 6-13 Ιουλίου 2019, οι φοιτητές του IHU MSc in Bioeconomy: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο, είχαν τη μοναδική ευκαιρία να επισκεφθούν την όμορφη πόλη της Γάνδης, καθώς και άλλες πόλεις του Βελγίου, όπως οι Βρυξέλλες και η Αμβέρσα.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε:

 • Καθοδήγηση από τους εμπειρογνώμονες βιοασφάλειας της εταιρείας Perseus στις ερευνητικές εγκαταστάσεις διαφόρων Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων.
 • Εκπαίδευση από γνωστούς ακαδημαϊκούς και υπεύθυνους βιοασφάλειας σε θέματα βιοασφάλειας και εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου.
 • Παρακολούθηση διαφόρων διαλέξεων για μετρήσεις βιοασφάλειας από εμπειρογνώμονες από το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες.
 • Επίσκεψη στα εργαστήρια και τις ερευνητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Γάνδης, του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών και του Ινστιτούτου Τροπικής Ιατρικής της Αμβέρσας.
 • Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις πειραμάτων σε ζώα του Πανεπιστημίου της Γάνδης, ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν με όλες τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την προστασία της ευημερίας των ζώων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
 • Επίσκεψη στα εργαστήρια και στις αίθουσες ανάπτυξης φυτών του Φλαμανδικού Ινστιτούτου Βιοτεχνολογίας (VIB).
 • Παρουσίαση με απόλυτη επιτυχία των εξαμηνιαίων εργασιών των φοιτητών ενώπιον ακροατηρίου ακαδημαϊκών και επαγγελματιών της βιοτεχνολογίας, εντυπωσιάζοντάς τους με τη δομή και την ποιότητα των δοκιμίων και των παρουσιάσεων.
 • Θερμή υποδοχή από τον Έλληνα πρέσβη και την ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, όπου μίλησαν για τη ροή εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εμπειρίες τους ως φοιτητές του ΠΜΣ στη Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο.

Εργαστηριακές εγκαταστάσεις

Εργαστήριο Μοριακής Οικολογίας/Μοριακής Βιολογίας

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Μοριακής Οικολογίας/Μοριακής Βιολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Εργαστήριο Εδαφικής Οικολογίας

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Εδαφικής Οικολογίας

Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια και οι πιστωτικές μονάδες ECTS του ΠΜΣ στη Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο εξαρτάται από το είδος της κατεύθυνσης που επιλέγουν οι φοιτητές. Η κατεύθυνση αυτή καθορίζεται από τη φύση της επιλεγόμενης διατριβής (πειραματική ή μη πειραματική διατριβή). Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν μη πειραματική διατριβή, απαιτείται η πλήρης παρακολούθηση διδασκόμενων μαθημάτων για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής για ένα ακόμη εξάμηνο. Για όσους θα επιλέξουν πειραματική ερευνητική διατριβή, το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος απαιτεί την πλήρη παρακολούθηση διδασκόμενων μαθημάτων για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και επιπλέον δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Για τους φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με μερική απασχόληση, το πρόγραμμα παρέχει αυτή τη δυνατότητα κατόπιν αιτήματός τους. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια του ΠΜΣ διπλασιάζεται.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται τα Σαββατοκύριακα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. Υπάρχει όριο απουσιών (για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Σπουδών). Το πρόγραμμα αρχίζει κάθε Νοέμβριο.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Gijsbert van Willigen Επικεφαλής Τμήματος διαχείρισης Βιοασφάλειας, Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Leiden, Ολλανδία
Βασιλική Μολλάκη Εξωτερική συνεργάτης (Δρ.), Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής
Βενετία Αργυροπούλου Ακαδημαϊκή Υπότροφος, (Δρ.), Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ιωάννης Κρουστάλλης Ακαδημαϊκός Υπότροφος, (Δρ.), Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Κωνσταντίνος Βοργιάς Εξωτερικός συνεργάτης, Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νικόλαος Μονοκρούσος Αναπληρωτής Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
Παναγιώτα Γκαλέτση Ακαδημαϊκή Υπότροφος, (Δρ.) Διοίκηση-Λήψη Αποφάσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Παναγιώτης Βιδάλης Εξωτερικός συνεργάτης (Δρ.), Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής
Σπυρίδων Παπακώστας Επίκουρος Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
Σπυρίδων Πετράκης Εξωτερικός συνεργάτης (Δρ.), Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Αναπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Σταμάτης Αγγελόπουλος Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
Στέλλα Ζωγράφου ΕΔΙΠ (Δρ.), Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
Φραγκίσκος Αρχοντάκης Λέκτορας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Χριστίνα Εμμανουήλ Εξωτερικός συνεργάτης (Δρ.), ΕΔΙΠ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δίδακτρα και οικονομικές προϋποθέσεις

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο είναι 2.700€. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ή σε τέσσερις δόσεις για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα δίδακτρα είναι επίσης επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ.

Προκαταβολή

Εάν έχετε γίνει δεκτός/ή σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα πρέπει να καταβάλετε την προκαταβολή των 500 ευρώ για να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Το ποσό αυτό θα προσμετρηθεί στην πρώτη δόση των διδάκτρων σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται μόλις ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο IHU. Πριν από αυτό, μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων, αλλά θα παρακρατηθεί το 20% για διοικητικά έξοδα. Η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί με τραπεζικό έμβασμα ή τραπεζική επιταγή. Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (επικοινωνήστε με την τράπεζά σας, καθώς ενδέχεται να χρεώνονται έξοδα διεκπεραίωσης).

Υποτροφίες

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών προσφέρει διάφορες υποτροφίες για τα προγράμματα που προσφέρει, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των διδάκτρων. Οι υποτροφίες αυτές είναι ανταγωνιστικές. Τα κριτήρια χορήγησης περιλαμβάνουν την ποιότητα του πρώτου πτυχίου, τους προπτυχιακούς βαθμούς του υποψηφίου, τη γνώση της αγγλικής γλώσσας και το γενικότερο προφίλ του. Οι υποψήφιοι/ες για υποτροφίες θα πρέπει να επισυνάψουν στα έγγραφα της αίτησής τους ξεχωριστή επιστολή στην οποία θα ζητούν να εξεταστούν για υποτροφία, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

ΠΜΣ στη Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο – Βραβεία αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025!

Το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία ανακοινώνει τα “Βραβεία Αριστείας” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 παρέχοντας έκπτωση 25% στα δίδακτρα σε υποψηφίους που κατέχουν προπτυχιακό πανεπιστημιακό βαθμό 7,5/10 και άνω. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος στο τηλέφωνο (+30) 2310 807526.

Εισαγωγή φοιτητών

Η επόμενη περίοδος εισαγωγής στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» θα αρχίσει τον Νοέμβριο 2024. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί φοιτητές)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες φοιτητές) ή έως ότου καλυφθούν οι θέσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα «Αιτήσεις».

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Ιδανική επαγγελματική πορεία

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι εφοδιασμένοι με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες ώστε να γίνουν αυτόνομοι/αυτοκατευθυνόμενοι επαγγελματίες ή να βρουν εργασία σε συμβουλευτικές, πολιτικές και διοικητικές θέσεις στους τομείς της ανάπτυξης βιοτεχνολογικών προϊόντων, της ρύθμισης, της διαχείρισης και του μάρκετινγκ.

Ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας μπορούν να βρεθούν σε:

 • Επιχειρήσεις βιοτεχνολογικών προϊόντων διαφόρων μεγεθών
 • Συνεταιρισμοί και βιομηχανίες του τομέα της βιοτεχνολογίας
 • ΜΚΟ που ασχολούνται με τη βιοηθική και την πολιτική βιοασφάλειας, την αγροτική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Κυβερνητικές και τοπικές/αγροτικές υπηρεσίες
 • Ερευνητικά ινστιτούτα
 • Εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ρύθμισης και της εμπορίας βιοπροϊόντων
 • Συμβουλευτικοί οργανισμοί και περιβαλλοντικά δικηγορικά γραφεία

Πολιτική Ποιότητας και Αξιολογήσεις

Πολιτική Ποιότητας

https://www.ihu.gr/politiki-poiotitas

Εκθέσεις αξιολόγησης

Χρήσιμα Έγγραφα

Συνήγορος του φοιτητή

https://www.ihu.gr/synigoros-foititi

Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

https://www.ihu.gr/modip/wp-content/uploads/sites/5/2022/12/Research_Ethics.pdf

Τοποθεσία

Το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θέρμη-Θεσσαλονίκη.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ: +30 2310 807 526/523/530

Email: infoshsse@ihu.edu.gr