Lang: enLang: el

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, σε μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις προσεγγίζει τη γεωργία μέσα από μια διεπιστημονική οπτική που εστιάζει στην:

  • Αύξηση της γεωργικής παραγωγής με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
  • Ανάπτυξη και διαχείριση γεωργικών επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών
  • Εμπορία και προώθηση γεωργικών προϊόντων

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Απόφοιτους πανεπιστημίων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία στη βιώσιμη γεωργία και τις αγροτικές επιχειρήσεις
  • Επαγγελματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν start-up γεωργικές επιχειρήσεις που θα φέρουν νέες ιδέες τόσο στη γεωργία όσο και στην αγορά

Επαγγελματίες που εργάζονται στον ιδιωτικό/δημόσιο τομέα της γεωργίας/γεωργικών επιχειρήσεων και επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν τη σταδιοδρομία τους ή να εμπλουτίσουν τις ικανότητές τους.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οι μέθοδοι διδασκαλίας βασίζονται σε πρότυπα εκπαίδευσης με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και περιλαμβάνουν:

(α) σύγχρονη μάθηση (“τηλεδιασκέψεις” και εικονικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται τακτικά κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου) και

(β) ασύγχρονη μάθηση (οι φοιτητές θα χρησιμοποιούν διαδικτυακούς μαθησιακούς πόρους και θα αξιολογούνται μέσω ποικίλων διαγνωστικών εργαλείων και τεχνικών διαμορφωτικής αξιολόγησης)

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.):

Επανίδρυση PDF
Κανονισμός PDF

Με μια ματιά
Info icon

Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβριος 2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή έως ότου συμπληρωθούν οι θέσεις

Πανεπιστημιούπολη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια/Τρόπος διεξαγωγής:
1,5 έτη πλήρους φοίτησης (μη πειραματική διατριβή) ή 2 έτη πλήρους φοίτησης (πειραματική διατριβή) ή μερικής απασχόλησης (η διάρκεια διπλασιάζεται) / εξ αποστάσεως εκπαίδευση / Σαββατοκύριακα

Διδασκόμενη γλώσσα:
Αγγλικά

Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Προπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο

Γλωσσικές προαπαιτήσεις: IELTS (ακαδημαϊκό 6.5 και άνω), TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω) ή αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.

Δίδακτρα:
2,500€ (συνολικά), Βραβεία αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (δείτε την ενότητα “Δίδακτρα και οικονομικές προϋποθέσεις” για λεπτομέρειες)

Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα των αιτήσεων

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Arrow bottom
Arrow bottom reverse

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Προϋποθέσεις πτυχίου:
Προπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο

Γλωσσικές προαπαιτήσεις: IELTS (ακαδημαϊκό 6.5 και άνω), TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω) ή αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.

Περιγραφή μαθημάτων

Υποχρεωτικά μαθήματα

Τα μαθήματα κορμού διασφαλίζουν ότι οι φοιτητές αποκτούν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με τις φιλοδοξίες της σταδιοδρομίας τους.

Α Εξάμηνο

Το μάθημα εστιάζει σε θεμελιώδεις έννοιες της μοντέρνας βιολογίας και προσφέρει μια επισκόπηση της ανατομίας και φυσιολογίας των φυτών. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις που έχουν να κάνουν με τη δομή, την αύξηση, την ανάπτυξη, τη θρέψη και την αναπαραγωγή των φυτών, τον τρόπο με τον οποίο το νερό και τα θρεπτικά υλικά μεταφέρονται στο εσωτερικό τους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα φυτά αποκρίνονται στα εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον μεταβολισμό των φυτών, στη σύνθεση και των ρόλο οργανικών μακρομορίων, στις φυτικές ορμόνες καθώς και στην επίδραση των βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων στην αύξηση των φυτών.

Οι εδαφικές διεργασίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βιοτικών συνιστωσών του εδάφους (εδαφική βιοκοινότητα, ριζικό σύστημα φυτών) και του αβιοτικού περιβάλλοντος (εδαφική δομή, pH, θερμοκρασία, υγρασία). Το μάθημα περιλαμβάνει μια εισαγωγή στο αβιοτικό εδαφικό περιβάλλον και τις διαδικασίες που αυτό ελέγχει (ιοντοανταλλακτική ικανότητα, ικανότητα κατακράτησης και διήθησης του νερού κ.λπ.) και συνεχίζει εξετάζοντας την επίδραση που ασκεί το σύμπλοκο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εδαφικών οργανισμών και κυρίως των μικροοργανισμών στην ποιότητα του εδάφους και την παραγωγικότητα των φυτών. Να σημειωθεί ότι το μάθημα εστιάζει στη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων (αυτές αποτελούν πολύ πρόσφατο ερευνητικό πεδίο στο χώρο της εδαφικής οικολογίας) που μπορούν να διασφαλίσουν υψηλή φυτική παραγωγή σε συνδυασμό με καλή εδαφική ποιότητα. Τέλος, εξετάζονται οι φυσικές, χημικές και βιολογικές παράμετροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες κατά την διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας του εδάφους έναντι των εφαρμοζόμενων διαχειριστικών πρακτικών.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας, σε γενικές αρχές της οικονομικής διαχείρισης και σε διαστάσεις της οργανωτικής νοοτροπίας που συνδέονται με οικονομικές γνώσεις και διαδικασίες. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν ακόμη τα εργαλεία για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της Βιοοικονομίας. Το μάθημα συνδυάζει τη θεωρία και την πρακτική δίνοντας βαρύτητα στα καθημερινά πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών αγροτο-βιοτεχνολογικής προέλευσης.

Κεντρικοί άξονες του μαθήματος είναι οι βασικές αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αρθροπόδων (πρόληψη παρακολούθηση επέμβαση). Κάθε ένας από αυτούς τους βασικούς άξονες θα συζητηθεί σε βάθος και θα αναλυθούν εφαρμογές όπως η βιολογική καταπολέμηση, η χημική καταπολέμηση, η μέθοδος παρεμπόδισης σύζευξης, η τεχνική εξαπόλυσης στείρου εντόμου κ.α. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν επίσης μια σειρά σημαντικών αρθροπόδων-εχθρών των καλλιεργειών στη χώρα μας και θα μελετήσουν τα σχετικά προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Μια ξεχωριστή ενότητα θα αποτελέσει επίσης η ισχύουσα νομοθεσία και οι πιστοποιήσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Τέλος, θα συζητηθεί ποιο διαφαίνεται να είναι το μέλλον της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης γενικά, αλλά και στη χώρα μας ειδικότερα.

Η γεωργία και η βιοοικονομία καλείται ολοένα και περισσότερο να ερμηνεύει και να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών και παραγωγών, εξαιτίας και των αυξανόμενων θεμάτων ηθικής και ασφάλειας που προκύπτουν από ορισμένες βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Η κατανόηση των βασικών αρχών και εργαλείων διοίκησης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, αποτελεί τον βασικό στόχο του μαθήματος. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σχετικά με τις επιχειρησιακές και στρατηγικές πολιτικές διοίκησης επιχειρήσεων και του ολοκληρωμένου μείγματος μάρκετινγκ. Μέσω ακόμη της μελέτης περιπτώσεων και σύγχρονων παραδειγμάτων, οι φοιτητές θα εφαρμόσουν τις θεωρητικές έννοιες που συζητούνται στα πλαίσια του μαθήματος σε πραγματικά παραδείγματα από τον τομέα της Βιοοικονομίας και της αειφόρου γεωργίας.

Β Εξάμηνο

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο πεδίο της εφαρμογής μεθόδων και τεχνολογιών Γεωργίας Ακριβείας. Οι ενότητες του μαθήματος στοχεύουν στην ανάλυση και κατανόηση των βασικών στοιχείων (όροι, συστήματα, τεχνολογίες, διεργασίες) της ευφυούς γεωργίας και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων όσο και για την χρήση αυτών με σκοπό την πιο ορθολογική διαχείριση των εισροών στα αγροκτήματα. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τεχνολογία και εξοπλισμό που σχετίζεται με το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS), δορυφόροι και drones (UAV), συστήματα χαρτογράφησης της παραγωγής, συστήματα καταγραφής ιδιοτήτων των εδαφών, μηχανήματα μεταβλητής δόσης αγροχημικών και νερού, διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS).

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους φοιτητές, αναφορικά με τις βασικές αρχές και την αξία χρήσης βιοδιεγερτών και βιολιπασμάτων για την καταπολέμηση βιοτικών και αβιοτικών μορφών καταπόνησης των καλλιεργειών, την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους και κατ’ επέκταση της παραγωγικότητας, με ταυτόχρονη μείωση των χημικών εισροών, στα πλαίσια της αειφόρου γεωργίας. Οι διαλέξεις επικεντρώνονται στη χρήση οργανικών ουσιών (φουλβικά και χουμικά οξέα, εκχυλίσματα μακροφυκών) αλλά και σε κατηγορίες μικροοργανισμών (μυκορριζικοί μύκητες, βακτήρια προώθησης φυτικής αύξησης, ενδοφυτικά βακτήρια) οι οποίες όταν εφαρμόζονται ή εντοπίζονται στην περιοχή της ριζόσφαιρας των φυτών συμβάλλουν δραστικά την φυτική αύξηση, α) μέσω άμεσης επίδρασης στη φυσιολογία του φυτού (αυξημένη φυτρωτική ικανότητα σπόρων, αύξηση μήκους ρίζας και βλαστού), β) μέσω αύξησης της αντοχής των φυτών απέναντι στις περιβαλλοντικού τύπου καταπονήσεις (αλατότητα, χαμηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, ξηρασία) και γ) μέσω καταπολέμησης φυτοπαθογόνων οργανισμών του εδάφους όπως μύκητες, βακτήρια, ιοί. Στα πλαίσια των διαλέξεων οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να εργαστούν πάνω σε σύγχρονες μελέτες από όλους τους παραπάνω τομείς.

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση νέων επιχειρήσεων. Το μάθημα θα εισαγάγει τους μαθητές σε έννοιες και αρχές που είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και θα παράσχει δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και χρηματοδότησης. Να σημειωθεί ότι το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώσει την εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Βιοοικονομίας με γνώμονα το ρόλο της καινοτομίας στην ανάπτυξη της αγροτοδιατροφικής επιχειρηματικότητας.

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων που αφορούν στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της άρδευσης των καλλιεργειών. Στις γνώσεις αυτές περιλαμβάνονται οι γενικές αρχές των αρδευτικών συστημάτων, μεθοδολογίες και τεχνικές για τον υπολογισμό των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό καθώς και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα των διαφορετικών αρδευτικών συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συγκεκριμένες υδατικές απαιτήσεις ομάδων καλλιεργειών, στην αντοχή τους στην ξηρασία και στην αλατότητα και στην επιλογή των κατάλληλων αρδευτικών συστημάτων. Διδάσκονται ακόμη αρδευτικές πρακτικές που διασφαλίζουν την ορθολογική διαχείριση του νερού και την προστασία και αξιοποίηση των υδατικών πόρων και συζητούνται μοντέλα προσομοίωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση και εκπόνηση διαφορετικών σεναρίων άρδευσης.

Μαθήματα Επιλογής

Η παρακάτω λίστα είναι ενδεικτική και ενημερώνεται συνεχώς. Τα μαθήματα επιλογής μπορεί να διαφέρουν από έτος σε έτος ανάλογα με το τρέχον ενδιαφέρον και τη ζήτηση των φοιτητών. Οι φοιτητές επιλέγουν ένα μάθημα από την παρακάτω λίστα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τον τρέχοντα και μελλοντικό επαγγελματικό προσανατολισμό τους:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξερεύνηση των μεθόδων επιχειρηματικής έρευνας και του επιχειρηματικού σχεδιασμού που αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η έρευνα αγοράς είναι ουσιαστική και συνεχής διαδικασία για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη διαδικασία διεξαγωγής έρευνας αγοράς και τη σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου, η εκπαίδευσή στη διεξαγωγή επιχειρηματικών ερευνών και τη χρήση στατιστικών εργαλείων, καθώς και η εξοικείωσή τους με τα κατάλληλα εργαλεία στρατηγικής ανάλυσης και ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους.

Αντικείμενο του μαθήματος συνιστά η εξέταση του περιεχομένου και της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, υπό το πρίσμα των πολιτικών, νομικών και οικονομικών πτυχών τους, σε συνδυασμό με τη διακυβέρνηση σε διεθνές, περιφερειακό (ευρωπαϊκό) και εθνικό επίπεδο. Ζητούμενο αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με την έννοια και τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς επίσης και η γνώση και η κατανόηση των απαιτήσεων και προϋποθέσεων, αλλά επίσης, και των διαδικασιών, των μέσων και των εργαλείων κ.λπ. που αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό και εν προκειμένω ενωσιακό επίπεδο. Η αξιολόγηση της εφαρμογής των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης που θεσπίστηκαν από την ολομέλεια του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, μέσω οικονομικών εργαλείων και δεικτών ώστε να επιτευχθεί η αποτίμησή τους ανά περιόδους αλλά και ανά στόχο. Τα δεδομένα συνιστούν τον βαθμό προσαρμογής σε κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό των ενδιαφερομένων μερών. Τέλος, παρουσιάζονται στρατηγικές επιλογές και περιεχόμενα πολιτικής, όπως προκύπτουν στη βάση ενός ευρύτερου σχεδιασμού, επιμέρους σχεδιασμών και προγραμματικών πλαισίων, αλλά και τα ζητήματα της διακυβέρνησης σχετικά.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των ασθενειών (Integrated Disease Management: IDM), αν και εφαρμόστηκε στην πράξη από την αρχαιότητα, αναγνωρίστηκε ως η πιο αποτελεσματική, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον στρατηγική για τη διαχείριση των ασθενειών των καλλιεργειών μόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων για τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης με επίκεντρο τις βασικές έννοιες αλλά και την εξέλιξη που παρουσιάζουν οι σχετικές πρακτικές με την πάροδο του χρόνου. Σημείο αναφοράς για τις έννοιες της ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι ο πολυδιάστατος χαρακτήρας τους, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τους τρόπους αντίστασης των μικροβίων όσο και ποικίλες πολιτιστικές, χημικές και βιολογικές παραμέτρους. Τα οφέλη της ολοκληρωμένης διαχείρισης θα συζητηθούν ακόμη σε αντιδιαστολή με παραδοσιακές μεθόδους καταπολέμησης ασθενειών στα φυτά όπως η χρήση των φυτοφαρμάκων. Τέλος, ειδικές μελέτες περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των μυκητιακών, βακτηριακών και ιογενών παραγόντων, θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι εφαρμογές της ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών στα φυτά.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία σύγχρονων θερμοκηπιακών και υδροπονικών μονάδων. Οι παρεχόμενες γνώσεις αναφέρονται σε ένα ευρύ σύνολο θεμάτων όπως είναι τα κριτήρια που επιδρούν στη λήψη απόφασης για την δημιουργία μιας εγκατάστασης καλλιέργειας υπό κάλυψη, τα επιμέρους βήματα σχεδιασμού και κατασκευής της, ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής της στο πλαίσιο πάντοτε των προδιαγραφών που θέτουν τα καλλιεργούμενα φυτά και η κατάλληλη περιοχή εγκατάστασής της. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των συστημάτων θέρμανσης, αερισμού, δροσισμού και άρδευσης αυτών των εγκαταστάσεων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των συστημάτων αυτών, τον απαιτούμενο αυτοματισμό τους και επίλυση ζητημάτων που εγείρει η χρήση και ο έλεγχός τους.

Η διατριβή

Μετά τα μαθήματα που διδάσκονται, οι μαθητές πραγματοποιούν μια ατομική εργασία για ένα θέμα που σχετίζεται με τις σπουδές και τη σταδιοδρομία τους. Το θέμα επιλέγεται από τον φοιτητή με τη συμβολή και τις συμβουλές ενός ακαδημαϊκού διδάσκοντα, που ενεργεί ως επιβλέποντας, συνεργαζόμενος στενά με τον φοιτητή. Η διατριβή είναι μια ατομική εργασία πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας, η οποία με την ολοκλήρωση υποβάλλεται για εξέταση και έγκριση από τριμελή επιτροπή υπό την εποπτεία του επιβλέποντος του φοιτητή.

Ανοικτό μάθημα

Παρακολουθήστε ένα ανοικτό μάθημα του ΠΜΣ στη Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις

Εργαστηριακές εγκαταστάσεις

Εργαστήριο Μοριακής Οικολογίας/Μοριακής Βιολογίας

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Μοριακής Οικολογίας/Μοριακής Βιολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Εργαστήριο Εδαφικής Οικολογίας

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Εδαφικής Οικολογίας

Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια και οι πιστωτικές μονάδες ECTS του ΠΜΣ στην Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις εξαρτώνται από το είδος της κατεύθυνσης που επιλέγουν οι φοιτητές. Η κατεύθυνση αυτή καθορίζεται από τη φύση της επιλεγόμενης διατριβής (βιβλιογραφική ή πειραματική ερευνητική διατριβή). Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν βιβλιογραφική διατριβή, απαιτείται η πλήρης παρακολούθηση διδασκόμενων μαθημάτων για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής για ένα ακόμη εξάμηνο. Για όσους θα επιλέξουν πειραματική ερευνητική διατριβή, το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος απαιτεί την πλήρη παρακολούθηση διδασκόμενων μαθημάτων για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και επιπλέον δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Για τους φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με μερική απασχόληση, το πρόγραμμα παρέχει αυτή τη δυνατότητα κατόπιν αιτήματός τους. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια του ΠΜΣ διπλασιάζεται.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται δυο Σαββατοκύριακα το μήνα σε μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. Υπάρχει όριο απουσιών (για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Σπουδών). Το πρόγραμμα ξεκινά κάθε Νοέμβριο.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Αγγελόπουλος Σταμάτης Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ασχονίτης Βασίλειος Εξωτερικός Συνεργάτης (Δρ.), Ερευνητής, Οργανισμός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος Εξωτερικός Συνεργάτης, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γκαλέτση Παναγιώτα Ακαδημαϊκή Υπότροφος, (Δρ.) Διοίκηση-Λήψη Αποφάσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ζαμιούδης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ζαφειρίου Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κάμου Ναταλία Εξωτερικός Συνεργάτης (Δρ.), Γεωπόνος
Κατή Αμαλία Εξωτερικός Συνεργάτης (Δρ.), Γεωπόνος
Κρουστάλλης Ιωάννης Ακαδημαϊκός Υπότροφος, (Δρ.), Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Μονοκρούσος Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ντίνας Γεώργιος Εξωτερικός Συνεργάτης (Δρ.), Ερευνητής, Οργανισμός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Παπακώστας Σπυρίδων Επίκουρος Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Παυλούδη Αλεξάνδρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Στέλλα Ζωγράφου ΕΔΙΠ (Δρ.), Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Φραγκίσκος Αρχοντάκης Λέκτορας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Φερεντίνος Κωνσταντίνος Εξωτερικός Συνεργάτης (Δρ.), Ερευνητής, Οργανισμός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Χριστίνα Εμμανουήλ Εξωτερικός συνεργάτης (Δρ.), ΕΔΙΠ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τριαντακωνσταντής Δημήτριος Εξωτερικός συνεργάτης (Δρ.), Ερευνητής, Οργανισμός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Πετεινάτος Γεράσιμος Εξωτερικός συνεργάτης (Δρ.), Ερευνητής, Οργανισμός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Γεωργίου Πανταζής Εξωτερικός συνεργάτης, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καρπούζος Δημήτριος Εξωτερικός συνεργάτης, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ντάλλη Νικολέττα Εξωτερικός συνεργάτης, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δίδακτρα και οικονομικές προϋποθέσεις

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις είναι 2.500€. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ή σε τέσσερις δόσεις για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα δίδακτρα είναι επίσης επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ.

Καταθέσεις

Εάν έχετε γίνει δεκτός/ή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα χρειαστεί να καταβάλετε την προκαταβολή των 500 ευρώ για να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Αυτό το ποσό θα υπολογίζεται στην πρώτη δόση των διδάκτρων σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται μόλις ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Πριν από αυτό, μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων, αλλά θα διατηρηθεί ένα διοικητικό τέλος 20%. Η κατάθεση μπορεί να πληρωθεί με τραπεζικό έμβασμα ή σε τραπεζικό λογαριασμό. Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (επικοινωνήστε με την τράπεζά σας καθώς ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις διεκπεραίωσης).

Υποτροφίες

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών προσφέρει πλήθος υποτροφιών για τα προγράμματα που προσφέρει, καλύπτοντας σημαντικό ποσοστό των διδάκτρων. Αυτές οι υποτροφίες είναι ανταγωνιστικές. Τα κριτήρια απονομής περιλαμβάνουν την ποιότητα του πρώτου πτυχίου, τους προπτυχιακούς βαθμούς του υποψηφίου, τη γνώση της αγγλικής γλώσσας και το συνολικό προφίλ. Οι υποψήφιοι για υποτροφίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ξεχωριστή επιστολή με τα έγγραφα της αίτησής τους στην οποία ζητούν να ληφθούν υπόψη για υποτροφία, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις – Βραβεία αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025!

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις ανακοινώνει τα “Βραβεία Αριστείας” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 παρέχοντας έκπτωση 25% στα δίδακτρα σε υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου 7,5/10 και άνω. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος στο τηλέφωνο (+30) 2310 807526.

Εισαγωγή φοιτητών

Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Προπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο

Γλωσσικές προαπαιτήσεις: IELTS (ακαδημαϊκό 6.5 και άνω), TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω) ή αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.

Ο επόμενος κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» θα αρχίσει τον Νοέμβριο του 2024. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή έως ότου καλυφθούν οι θέσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα “Αιτήσεις“.

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Πολιτική Ποιότητας και Αξιολογήσεις

Πολιτική Ποιότητας

https://www.ihu.gr/politiki-poiotitas

Εκθέσεις αξιολόγησης

Χρήσιμα Έγγραφα

Συνήγορος του φοιτητή

https://www.ihu.gr/synigoros-foititi

Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

https://www.ihu.gr/modip/wp-content/uploads/sites/5/2022/12/Research_Ethics.pdf

Τοποθεσία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θέρμη-Θεσσαλονίκη.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ: +30 2310 807 526/523/530

Email: infoshsse@ihu.edu.gr