LLM στο Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση

Lang: enLang: el

Επισκόπηση

Το Πρόγραμμα «LLM στο Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει ενδελεχή ανάλυση του οικονομικού δικαίου, του τραπεζικού δικαίου και της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε διεθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ρυθμίζονται οι διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης  των διαφορών. Το Πρόγραμμα διανοίγει στους αποφοίτους του ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών σταδιοδρομιών. Απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο διεθνές, ενωσιακό και διεθνικό εμπορικό δίκαιο, στο τραπεζικό δίκαιο, στο δίκαιο εταιρειών, στο δίκαιο των κεφαλαιαγορών, στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο και στην εναλλακτική επίλυση διαφορών, καθώς και σε εθνικές ρυθμιστικές αρχές και στον δημόσιο τομέα εν γένει. Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. To διδακτικό προσωπικό του Προγράμματος προέρχεται από πανεπιστήμια του εξωτερικού και της ημεδαπής.

Στο Πρόγραμμα «LLM στο Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/ Διαμεσολάβηση» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Νομικών, Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών Σχολών, ελληνικών πανεπιστημίων ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τους νόμους 4485/2017 και 4610/2019, όπως ισχύουν.

Με μια ματιά
Info icon

Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή έως ότου συμπληρωθούν οι θέσεις

Πανεπιστημιούπολη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια/ Τύπος: 1,5 έτος πλήρους πλήρους φοίτησης ή 2,5 έτη μερικής φοίτησης / Σαββατοκύριακα

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

Προυποθέσεις εισαγωγής:Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο

Προϋποθέσεις γλώσσας: Απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης επιπέδου C1, πρόσφατα αποκτηθείσα βαθμολογία IELTS (ακαδημαϊκό 6,5 και άνω) ή TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω)].

Τέλη φοίτησης: 3,000€ (συνολικά)

Διαδικασία αίτησης: Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα αίτησεων

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Arrow bottom
Arrow bottom reverse
Εντυπώσεις φοιτητών
talk bubble
Person Image
Nikolaos Rovas
LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation
-
The IHU LLM has given me a great chance to broaden my horizons in the area of international law and economics.

Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν:

 • προπτυχιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης επιπέδου C1, πρόσφατα αποκτηθείσα βαθμολογία IELTS (ακαδημαϊκό 6,5 και άνω) ή TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω)].

Περιεχόμενο μαθημάτων

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
 • Διεθνικό Εμπορικό Δίκαιο Ι
 • Διεθνής εμπορική διαιτησία
 • Διεθνής Ρυθμιστική στον Τραπεζικό Τομέα
 • Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων
 • Διαμεσολάβηση, Εναλλακτική και Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών
 • Διεθνικό Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ
 • Ρυθμιστική των Διεθνών Κεφαλαιαγορών και Προστασία Επενδύσεων
 • Θεσμικό Δίκαιο των Τραπεζών: Τραπεζικές Υπηρεσίες – Εξασφάλιση Πιστοδοτήσεων – Εποπτεία Τραπεζών – Προστασία Καταναλωτών στον Τραπεζικό Τομέα
 • Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ανταγωνισμού/Δίκαιο κατά των Συμπράξεων
 • Διαμεσολάβηση και Μεσολάβηση στον Τραπεζικό Τομέα

Μαθήματα επιλογής

 • Νομικές Πτυχές της Διεθνούς Χρηματοοικονομικής
 • Δίκαιο ΜΜΕ-Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών
 • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία) -Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας, Βιομηχανικά Σχέδια
 • Διεθνές Δίκαιο Αφερεγγυότητας
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
 • Δίκαιο Πληροφορικής και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Νομικό Τραπεζικό Περιβάλλον
 • Ποινικό Οικονομικό Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή
 • Δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – 0 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Η Διπλωματική Εργασία

Μετά το τέλος των διαλέξεων των διδασκόμενων μαθημάτων, οι φοιτητές επιλέγουν θέμα προς εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, το οποίο πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του Προγράμματος. Το θέμα επιλέγεται από τον φοιτητή σε συνεργασία με έναν διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος ενεργεί ως επιβλέπων. Η διπλωματική εργασία αποτελεί μια ατομική πρωτότυπη επιστημονική συμβολή του φοιτητή, η οποία, μετά την ολοκλήρωσή της, υποβάλλεται για εξέταση και έγκριση από τριμελή επιτροπή υπό την προεδρία του επιβλέποντος καθηγητή. Μετά την υποβολή της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής πρέπει να παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία στην τριμελή επιτροπή.

Πρόγραμμα

Το «LLM στο Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (πλήρης φοίτηση) διδάσκεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα. Το LLM είναι επίσης διαθέσιμο σε καθεστώς μερικής φοίτησης για όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είτε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είτε για άλλους λόγους. Η διάρκεια των σπουδών για τους φοιτητές μερικής φοίτησης διπλασιάζεται.

Προκειμένου να απονεμηθεί το πτυχίο LLM, οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες, ως ακολούθως: Έντεκα μαθήματα κορμού (54 πιστωτικές μονάδες), δύο μαθήματα επιλογής (6 πιστωτικές μονάδες), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 πιστωτικές μονάδες).

Πλήρης φοίτηση: Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν έξι (6) μαθήματα κορμού. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν επιπλέον πέντε (5) μαθήματα κορμού και δύο (2) μαθήματα επιλογής. Τέλος, κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου, οι φοιτητές αφιερώνονται αποκλειστικά στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Μερικής φοίτησης: Το πρώτο έτος περιλαμβάνει τρεις διδακτικές περιόδους κατά τις οποίες προσφέρονται έξι (6) μαθήματα κορμού και ένα (1) μάθημα επιλογής. Στο δεύτερο έτος οι φοιτητές διδάσκονται σε τρεις διδακτικές περιόδους τα υπόλοιπα πέντε (5) μαθήματα κορμού και ένα (1) ακόμη μάθημα επιλογής. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους υπάρχει μια τέταρτη περίοδος κατά την οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η διπλωματική εργασία.

Το Ακαδημαϊκό Διδακτικό Προσωπικό

 • Assoc. Prof. Dr. Komninos Komnios, Associate Professor at International Hellenic University;
 • Prof. Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, Professor of Commercial Law at Universidad Carlos III De Madrid;
 • Dr. Angelos Dimopoulos, Lecturer at Queen Mary University of London;
 • Dr. Tobias Irmscher, European Patent Office, Visiting Lecturer at LMU;
 • Dr. Konstantinos Voulgarakis, Lecturer at University of Nicosia, Associate at Clifford Chance (London);
 • Dr. Spyros Zarkos, Deputy General Manager at Eurobank, Internal Audit;
 • Asst. Prof. Dr. Thomas Papadopoulos, DPhil (Oxford), Assistant Professor of Business Law, Department of Law, University of Cyprus, Nicosia;
 • Dr. Friedrich Rosenfeld, Hanefeld Rechtsanwälte, Hamburg, Professor of Law at NYU School of Law, Lecturer at Bucerius Law School;
 • Dr. Venetia Argyropoulou, General Counsel/ DPO at Kape Technologies.

Τέλη Φοίτησης & Χρηματοδότηση

Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος «LLM στο Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» ανέρχονται στο ποσό των 3.000€. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ή σε τέσσερις δόσεις για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα τέλη φοίτησης είναι επίσης επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ.

Καταθέσεις

Εφόσον γίνετε δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα πρέπει να καταβάλετε ως προκαταβολή το ποσό των 500 ευρώ, προκειμένου να δεσμεύσετε τη θέση φοίτησης. Το ποσό αυτό θα προσμετρηθεί στην πρώτη δόση των τελών φοίτησής σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο ΔΙΠΑΕ. Πριν από την έναρξη των σπουδών δύναται να γίνει επιστροφή χρημάτων, αφού παρακρατηθεί διοικητικό τέλος 20%. Η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί με τραπεζικό έμβασμα ή τραπεζική επιταγή. Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (επικοινωνήστε με την τράπεζά σας, καθώς ενδέχεται να χρεώνονται έξοδα διεκπεραίωσης).

Υποτροφίες

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών προσφέρει έναν αριθμό υποτροφιών για τα προσφερόμενα προγράμματα, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των τελών φοίτησης. Οι υποτροφίες αυτές είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές. Τα κριτήρια χορήγησης περιλαμβάνουν την ακαδημαϊκή ποιότητα του πρώτου πτυχίου, τους βαθμούς του πρώτου πτυχίου, το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας και το γενικότερο προφίλ του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι για υποτροφία θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους διακριτή επιστολή με την οποία θα ζητούν να εξεταστούν για υποτροφία, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ανακοίνωση προγράμματος – Εγγραφές

Οι διαλέξεις για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος του ΠΜΣ «LLM στο Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2024. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες στην ιστοσελίδα των αιτήσεων.

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Τοποθεσία

Το Πρόγραμμα «LLM στο Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» προσφέρεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ:+30 2310 807 521/564/565

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: infoshsse@ihu.edu.gr

© Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών