Παρουσίαση προτάσεων στη Διοικούσα Επιτροπή στο πλαίσιο της εκλογής Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος