ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727 Υ.Α. (ΦΕΚ 4177/Β΄/15.11.2019) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ