Συγκρότηση Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)