Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.