Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου Τμήματος ΜΠΥΤ, για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε.

Διαπιστωτική Πράξη: