Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και των αναπληρωτών τους στα όργανα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΔI.ΠΑ.Ε.